รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พุทธศักราช 2485
---------------------------------
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480
และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2484)
อาทิตย์ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ นะ วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2485
เปนปีที่ 9 ไนรัชกาลปัจจุบัน

            โดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกสภาผู้แทนราสดรไนรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย
            จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตรารัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดรขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้
            มาตรา 1 รัถธัมนูญนี้ไห้เรียกว่า "รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485"
            มาตรา 2 ไห้ไช้รัถธัมนูญนี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป
            มาตรา 3 ไห้ยกเลิกความไนมาตรา 18 ของรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย และไห้ไช้ความต่อไปนี้แทน
            "มาตรา 18 สมาชิกสภาผู้แทนราสดรไห้หยู่ไน ตำแหน่งได้คราวละสี่ปี แต่ถ้ามีพรึติการน์สำคันกะทบถึงนโยบายพายไหหรือพายนอก อันทำไห้เปนการพ้นวิสัยหรือมีเหตุขัดข้องที่จะไห้มีการเลือกตั้งไนขนะที่กำหนดเวลาสี่ปีสิ้นสุดลง จะตราพระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลานั้นออกไปอีกคราวละไม่เกินสองปีก็ได้ หากพายไนกำหนดเวลาเช่นว่านั้น พรึติการน์เปลี่ยนแปลงไป จะตราพระราชกริสตีกาไห้ดำเนินการเลือกตั้งไนเวลาหนึ่งเวลาไดก็ได้
            ถ้าตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ไห้เลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนไห้เต็มตำแหน่งที่ว่างหยู่ แต่สมาชิกที่เข้ามาแทนนั้นไห้หยู่ไนตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน"

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัถมนตรี

3 ธันวาคม 2485 ราชกิจจานุเบกสา เล่ม 59 ตอนที่ 75