ประกาศพระบรมราชโองการ
ให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
_______________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ บพิตร
            มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ประกาศพระราชปรารภว่า ข้าราชการทหารบก ทหารเรือ และ ทหารอากาศ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต กลับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย ซึ่งสมเด็จพระบรมปิตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ พร้อมทั้งรัฐธรรมนูญแก้ไข เพิ่มเติม ว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ และ รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓
            ทรงพระราชดำริเห็นว่า รัฐธรรมนูญซึ่งใช้บังคับในราช อาณาจักร ได้มีอยู่หลายฉบับ อันเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยมุ่งหมายจะ ให้มีหลักการใหม่เหมาะสมตามกาลสมัย แต่ปรากฏว่า ใน เวลานี้เหตุการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก ทั้ง ความเป็นไปในปัจจุบันของประเทศชาติ ก็ตกอยู่ในสภาพอัน จะต้องระมัดระวังภยันตราย อันจะก่อกวนความสุขเกษมของ อาณาประชาราษฎร เมื่อได้ทรงพระราชวิจารณ์ถี่ถ้วนทั่วกระบวน ความแล้ว ทรงพระราชดำริเห็นสมควร ที่จะนำรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ กลับมาใช้ใน สถานการณ์ปัจจุบัน เพราะเหมาะสมยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ อื่น ๆ ซึ่งได้เคยมีมาแล้ว
            จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ พร้อมทั้งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ และรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๔ ไปพลางก่อน
            แต่โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวแล้ว มีบทบัญญัติบางมาตรา อันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ จึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สภาผู้แทนราษฎร ปรึกษากันดำเนินการปรับปรุงฉบับใหม่เพื่อให้เป็นหลักถาวรแห่ง ประศาสนวิธีต่อไป
            ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ เป็น ปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ผ. ชุณหะวัณ
พลโท ด. เดชประดิยุทธ์
พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์
พลเรือตรี ป. ยุทธศาสตรโกศล
พลเรือตรี ชำนาญอรรถยุทธ
พลเรือตรี สุนทร สุนทรนาวิน
พลอากาศเอก ฟื้น ร. ฤทธาคนี
พลอากาศโท เชิด วุฒากาส
พลอากาศโท ปรุง ปรีชากาศ
คณะบริหารประเทศชั่วคราว