ประกาศ เรื่อง การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
__________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐
เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
            โดยที่ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารได้นำความกราบบังคมทูล ถึงการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้เป็นไปตามควร แก่สถานการณ์ และทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วย จึงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ เพื่อให้การเป็นไปตามที่ผู้ รักษาพระนครฝ่ายทหารได้นำความกราบบังคมทูล ดังต่อไปนี้
            ข้อ ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ให้คงใช้บังคับ ต่อไปภายใต้เงื่อนไขดังนี้
            (ก) ให้สมาชิกภาพแห่งสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิก ประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ สิ้นสุดลงในวันประกาศพระ บรมราชโองการนี้
            (ข) ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ ๑ ภาย ในเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศพระบรมราชโองการนี้
            (ค) จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิก ประเภทที่ ๒ จากบุคคลซึ่งทรงเห็นสมควรมีจำนวนไม่เกินหนึ่ง ร้อยยี่สิบสามนายในวันและภายหลังวันประกาศพระบรมราช โองการนี้
            ในระหว่างที่สมาชิกประเภทที่ ๑ ยังไม่ได้เข้ารับหน้าที่ ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกประเภทที่ ๒ ไปพลาง ก่อน
            (ง) ก่อนที่จะได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเข้าบริหาร ราชการแผ่นดิน ให้เป็นหน้าที่ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารเป็น ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
            ข้อ ๒. พระบรมราชโองการนี้ไม่กระทบกระเทือนการนับ ระยะเวลาที่ได้ดำเนินมาแล้วตามมาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์
ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร

เล่มที่ ๗๔ ตอนที่ ๗๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กันยายน ๒๕๐๐