รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑ )
พุทธศักราช ๒๕๓๕

__________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
            โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
            มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ ๑ ) พุทธศักราช ๒๕๓๕"
            มาตรา ๒ รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
            มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            "มาตรา ๘๖ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธาน วุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
            ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทน ราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธาน วุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
            ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และ ดำเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ
            รองประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย"
            มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            "มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับ การประชุมของรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ให้ใช้บังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน"
            มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            "มาตรา ๒๐๐ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิสาขา นิติศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์อีกหกคนซึ่งวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งสภาละสามคน
            ประธานรัฐสภาเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ
            ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้ตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุด ในกรณีเช่นนั้นให้ประธาน วุฒิสภาเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ"

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

            หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้ คือ โดยทีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทยเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาและ องค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรา รัฐธรรมนูญนี้

เล่ม 109 ตอนที่ 72 หน้า 1 ราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2535