ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

11 เมษายน 2550 11:26 น.

       ผลงานของนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
       ตำแหน่ง   
        - ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
       
       วุฒิการศึกษา       
        - ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชนภายใน (Doctorat de 3 cycle en Droit public interne) มหาวิทยาลัย Aix - Marseille III ประเทศฝรั่งเศส
       
       บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       Le conseil d’Etat de Thaïlande : du conseil du roi vers la juridiction administrative supreme., - Bangkok : Le Conseil d’Etat de Thaïlande, 1995.
       
       Influrence française sur les réformes juridique, politique et Administrative en Thaïlande., - Bangkok: Office des Juridition Administrarive, Sept. 2000.
       
       ความเป็นมาและปรัชญาของกฎหมายมหาชน.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2528) หน้า 483 - 570.
       
       เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2534) หน้า 366 - 399.
       
       ความเป็นมาของการปฏิรูปกฎหมายไทย.ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2535) หน้า 31 - 54.
       
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งกฎหมายมหาชน.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2538) หน้า 55 - 63.
       
       อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2538) หน้า 64 - 170.
       
       การพัฒนานักกฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศไทย.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2538) หน้า 201 - 290.
       
       การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย แนวความคิดความพยายามในอดีตที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินการในปัจจุบัน. ในรัฐสภาสาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2538) หน้า 1 - 25.
       
       การปฏิรูปการเมืองฝรั่งเศส ข้อคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย.ในวารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2540) หน้า 196 - 228. (ร่วมกับบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
       
       ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการฟ้องคดีในเรื่องการสอบและการวัดผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามหลักกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2543) หน้า 156 - 165.
       
       ความเป็นมาของสำนักงานศาลปกครอง.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2544) หน้า 58 - 62. (ร่วมกับกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์)
       
       ศาลปกครอง ที่พึ่งใหม่ของประชาชน.ในวารสารธุรกิจก้าวหน้า ปีที่ 14 ฉบับที่ 167 (25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2545) หน้า 45 - 48.
       
       การบริหารงานศาลปกครองและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545) หน้า 75 - 83.
       
       Administration of the Administrative Courts and the development of personnel in the administrative justice system of Thailand.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545) หน้า 150 - 174.
       
       ความเกี่ยวพันระหว่างคู่สัญญาฝ่ายเอกชนกับการจัดทำบริการสาธารณะในสัญญาทางปกครอง.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) หน้า 1 - 10.
       
       ข้อพิจารณาทางวิชาการเกี่ยวกับ “กฎ” ที่อาจนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้พิพากษาเพิกถอนได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2550) หน้า 1 - 13.
       
       เอกสารการศึกษาการเพิ่มพูนประสิทธิผลของศาลปกครองฝรั่งเศส.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2551) หน้า 86 - 121. (ร่วมกับณัฐธภา ตีระรัตน์)
       
       แนวการเขียนคำพิพากษาในคดีปกครองของต่างประเทศ.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2552) หน้า 14 - 24.
       
       ที่มาและแนวทางการพิจารณาคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม มาตรา 73 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ..2542. ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552) หน้า 1 - 16.
       
       หนังสือ (บางส่วน) หมายเหตุ: การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย กรุงเทพฯ : วิญญูชน ,2538
       
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538.
       
       การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.
       
       การพัฒนานักกฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศไทย.กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540.
       
       คู่มือการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.
       
       การปฏิรูปการเมืองฝรั่งเศส: ข้อคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540.
       
       การปรับปรุงองค์การภาครัฐ: การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540.
       
       วิสัยทัศน์ การเมือง การปกครองและกฎหมาย การปฏิรูประบบการเมืองกับการพัฒนากฎหมายและการบริหาราชการแผ่นดินเพื่อการ พัฒนาประเทศไทยในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.
       
       นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2541.
       
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง (แต่งร่วมกับดร.มานิตย์ วงศ์เสรี).กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2541.
       
       กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์ (แต่งร่วมกับ รศ.ดร.โภคิน พลกุล).กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.
       
       รวมคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
       
       กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.
       
       สาระน่ารู้เกี่ยวกับ “กฤษฎีกา”.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.
       
       สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 เพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา).กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.
       
       คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
       
       องค์การมหาชน: องค์การของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.
       
       สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.
       
       สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฎหมายของต่างประเทศและของไทย.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.
       
        หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนตามแนวคิดฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ และความแตกต่างกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองรัฐในความ หมายของกฎหมายมหาชน หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน (ชื่อเดิม “หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1”)(แต่งร่วมกับ รศ.ดร.โภคิน พลกุล).กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.  
       
        การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง (แต่งร่วมกับ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์).กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.
       
       คำอธิบายกฎหมายปกครอง.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543.
       
       หลักการตีความกฎหมายกับกรณีศึกษา: ปัญหาการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกและปัญหาลักษณะต้องห้าม \ของผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากรณี “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ”. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.
       
       กฎหมายเกี่ยวกับบริหารราชการแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544.
       
       กฎหมายปกครอง: แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้.กรุงเทพฯ: สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
       
       ศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ.กรุงเทพฯ: สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
       
       คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน.กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
       
       ศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.กรุงเทพฯ: สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
       
       ศาลปกครองกับครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา.กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
       
       คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.
       
       องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ: หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549.
       
       องค์การมหาชน : องค์การของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542
       
       คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.
       
       คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.
       
       คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551.
       
       กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
       
       กฎหมายมหาชน: ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
       


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1081
เวลา 19 เมษายน 2567 19:57 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)