ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์

11 เมษายน 2550 11:32 น.

       
       ผลงานของนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน/.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
       

       ตำแหน่ง
              ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       คุณวุฒิ
              ปริญญาเอกด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
       
       ผลงานบทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศฝรั่งเศส, บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 44 ประจำปีพุทธศักราช 2531 ตอน 1: หน้า 79 - 87.
       
       คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2531): หน้า 59 - 68.
       
       ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองของฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2534): หน้า 125 - 139.
       
       ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (referendum), วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2535): หน้า 55 - 79.
       
       วิธีการเพื่อการปฏิรูปทางการเมือง: คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 5 (กรกฎาคม 2537): หน้า 14.
       
       (ร่างแก้ไข) พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม, อาษา วารสารสถาปัตยกรรม, (กันยายน 2537): หน้า 42 - 45.
       
       ระบบการพิจารณาคดีความผิดทางอาญาของนักการเมืองระดับสูงในประเทศฝรั่งเศส, รวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวม, สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ.2540: หน้า 105 - 133.
       
       องค์กรพัฒนาเอกชนกับบทบาทใหม่ในรัฐธรรมนูญ, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (เมษายน 2541): หน้า 5 - 7.
       
       การรับสนองพระบรมราชโองการ, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มิถุนายน 2541): หน้า 3 - 4.
       
       คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส (ตอน 1), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กรกฎาคม 2541): หน้า 10 - 12.
       
       คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส (ตอน 2), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (สิงหาคม 2541): หน้า 5 - 7.
       
       การสนับสนุนพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในเยอรมัน, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กันยายน 2541): หน้า 3 - 5.
       
       รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (พฤศจิกายน 2541): หน้า 3 - 7.
       
       การจัดทำกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส (ตอน 1), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (ธันวาคม 2541): หน้า 3 - 5.
       
       การจัดทำกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส (ตอน 2), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มกราคม 2542): หน้า 3 - 5.
       
       กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของไทย, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542): หน้า 1 - 32.
       
       รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542): หน้า 159 - 178.
       
       ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กุมภาพันธ์ 2542): หน้า 3 - 4.
       
       สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542,วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (พฤษภาคม 2542): หน้า 3 - 8.
       
       วิธีการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มิถุนายน 2542): หน้า 6 - 8.
       
       วิธีการถอดถอนจากตำแหน่ง, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กรกฎาคม 2542): หน้า 5 - 8.
       
       การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ตอน 1), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กันยายน 2542): หน้า 4 - 6.
       
       การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ตอน 2), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (ตุลาคม 2542): หน้า 3 - 5.
       
       การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ วันที่ 26 มกราคม 2543.
       
       ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 2 เล่มที่ 6 (กันยายน - ธันวาคม 2543): หน้า 10 - 18.
       
       กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543): หน้า 195 - 214.
       
       ประเทศไทยควรมีกติกาการทำโพลหรือยัง, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2544.
       
       หากศาลรัฐธรรมนูญทำผิดใครเป็นผู้ตรวจสอบ, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2544.
       
       องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการทบทวนรัฐธรรมนูญ, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2544.
       
       องค์กรอิสระคนมีปัญหาถอดได้ คำวินิจฉัยผิดพลาดจะทำเช่นไร, www.pub-law.net, 2 เมษายน 2544.
       
       วุฒิสภากับอนาคตของประเทศไทย, www.pub-law.net, 2 เมษายน 2544.
       
       กระบวนการทางตุลาการในการควบคุมการกระทำของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, www.pub-law.net, 30 เมษายน 2544.
       
       ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย, www.pub-law.net, 9 กรกฎาคม 2544.
       
       ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส, www.pub-law.net, 20 สิงหาคม 2544.
       
       ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, ฉบับวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2544.
       
       การแปรรูป ปตท. ,www.pub-law.net, 26 พฤศจิกายน 2544.
       
       ประชาชนกับการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น, www.pub-law.net, 10 ธันวาคม 2544.
       
       ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540), รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2: ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546, หน้า 417 - 438.
       
       หลักกฎหมายมหาชนว่าด้วยสัญญาทางปกครอง , www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 7 มกราคม 2545 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 21 มกราคม 2545 ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 18 มีนาคม 2545 ตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 1 เมษายน 2545 ตอนที่ 7 เผยแพร่วันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ตอนที่ 8 เผยแพร่วันที่ 3 มิถุนายน 2545 และวันที่ 17 มิถุนายน 2545.
       
       องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2545.
       
       ถึงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง?, www.pub-law.net, 1 กรกฎาคม 2545.
       
       การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (พ.ศ.2540), www.pub-law.net, 1 กรกฎาคม 2545.
       
       สัญญาทางปกครองไทย, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 15 กรกฎาคม 2545. ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 29 กรกฎาคม 2545. ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 12 สิงหาคม 2545. ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 26 สิงหาคม 2545. ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 9 กันยายน 2545. และตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 23 กันยายน 2545.
       
       ความเห็นศาลปกครองสูงสุดกรณี “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”, www.pub-law.net, 9 กันยายน 2545.
       
       การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540), บทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 115 - 169.
       
       กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, www.pub-law.net, วันที่ 2 ธันวาคม 2545 และ 16 ธันวาคม 2545.
       
       การตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีของฝรั่งเศส,อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
       
       วิธีพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 6 มกราคม 2546 และตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 20 มกราคม 2546.
       
       ข้อเสนอสำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 21 เมษายน 2546 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 5 พฤษภาคม 2546.
       
       ความรับผิดทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส, www.pub-law.net, 30 มิถุนายน 2546.
       
       ความรู้เบื้องต้นกฎหมายปกครองฝรั่งเศส,www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 11 สิงหาคม 2546 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2546 ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 8 กันยายน 2546 ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 22 กันยายน 2546 ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 6 ตุลาคม 2546 ตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ตอนที่ 7 เผยแพร่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ตอนที่ 8 เผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 และตอนที่ 9 เผยแพร่วันที่ 15 ธันวาคม 2546
       
       การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, www.pub-law.net, ครั้งที่หนึ่ง 20 ตุลาคม 2546. ครั้งที่สอง ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 4 ตุลาคม 2547. ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 31 ตุลาคม 2547. ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547. ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547. ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547.
       
       คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครองหรือไม่, www.pub-law.net, 14 มิถุนายน 2547.วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ.2548, หน้า 27 - 49.
       
       รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”, www.pub-law.net, 9 สิงหาคม 2547.
       
       การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540).
       
       ถึงท่านผู้นำ, www.pub-law.net, 7 กุมภาพันธ์ 2548.
       
       กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548, ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 25 ธันวาคม 2548 และตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 23 มกราคม 2549.
       
       รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเอลา,www.pub-law.net, 15 กันยายน 2549 และในหนังสือที่ระลึก รพี’ 49 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน้า 44 - 53.
       
       คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครองหรือไม่,จุลนิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2548) หน้า 23 - 34.
       
       กระบวนการที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งล่าสุดของประเทศฝรั่งเศส, รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 418 - 423.
       
       ความเป็นมาของการจัดตั้งผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนในประเทศฝรั่งเศส, รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 486 - 505.
       
       
              หนังสือหมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มีสามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้      
       
       
       ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ. 2538.
       
       ถกรัฐธรรมนูญ 2540, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2540.
       
       บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ. 2541.
       
       แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรพัฒนาเอกชน: ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา, มูลนิธิอาเซีย, พ.ศ. 2541.
       
       กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส: ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2541.
       
       บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับกับการปฏิรูปการเมือง, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2541.
       
       คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, จัดพิมพ์โดย สภาวิจัยแห่งชาติ, พ.ศ. 2541. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549.
       
       สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2542.
       
       องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2542.
       
       หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2543. (พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2544)
       
       การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พิมพ์ครั้งแรก 2543, พิมพ์ครั้งที่สอง สิงหาคม 2543, พิมพ์ครั้งที่สาม มกราคม 2544. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
       
       คำอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2543.
       
       การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543 . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
       
       การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แต่งร่วมกับ ดร.แก้วคำ ไกรสรพงษ์), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544.
       
       กฎหมายเศรษฐกิจในยุควิกฤติเศรษฐกิจ, ในแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ - การเมืองไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2543.
       
       การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2544.   
       
       กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ , โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544.
       
       การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544.
       
       การออกเสียงประชามติ, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544.
       
       การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540), สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2544.
       
       สัญญาทางปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2546.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
       
       หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2547.
       
       หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2546.
       
       คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส - ไทย, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2548.   
       
       รายงานการวิจัย เรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
       
       รายงานการวิจัย เรื่องการให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546. 
       
       รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547. 
       
       รายงานการวิจัย เรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
       
       รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ: ศาลปกครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
       
       รายงานการวิจัย เรื่องกระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
       
       รายงานการวิจัย เรื่องปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
       
       รายงานการวิจัย เรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
       
       การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.
       
       หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551.
       
       “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเอลา” รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 164 - 174.
       
       การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548.
       
       คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548
       
       รายงานการวิจัยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
       
       สัญญาทางปกครอง, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.
       
       รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ,. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551.
       
       หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551.
       
       หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552.
       
       


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1088
เวลา 19 เมษายน 2567 19:59 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)