ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์

11 เมษายน 2550 11:33 น.

       คุณวุฒิ
       
       Diplôme d'etudés approfondies de droit public (Strasbourg III พ.ศ. 2530)
       
       Doctorat de l'Université Robert Shuman de Strasbourg (Mention très honorable) ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2523
       
       ตำแหน่ง
       
       - ศาสตราจารย์ ระดับ 9 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       - ผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ผลงาน
       
       บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
       1. สภาวะและปัญหาปัจจุบันของระบบรัฐสภาไทย, วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2524 , หน้า 61-99.
       
       2. วิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ 2526, วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2526, หน้า 123-162.
       
       3. หลักเกณฑ์ในการจำแนกวิสาหกิจมหาชน ศึกษาเปรียบเทียบในกฎหมายไทยและฝรั่งเศส ,วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2531 ,หน้า 72-91.
       
       4. "วิกฤตการณ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทย" ,วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2532 , หน้า 81-110.
       
       5.กรณีสถาบัน วท. : ภาพสะท้อนของปัญหารัฐวิสาหกิจไทย ,
       วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 19 ฉบับที่ 3, กันยายน 2532 ,หน้า 142-157.
       
       6. ข้อความคิดบางประการเกี่ยวกับการกำกับดูแล (Tutelle),วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ,ธันวาคม 2532 ,หน้า 142-157.
       
       7. การบังคับใช้กฎหมายและการกำหนดนโยบายสาธารณะในกรณี รัฐวิสาหกิจ ,วารสารปกครองเล่ม 9 ,เมษายน 2533 ,หน้า 119-142.
       
       8.  ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ,
       วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2534 ,หน้า 371-385.
       
       9. ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน , วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ,มิถุนายน 2536 ,หน้า 227-236.
       
       10.  ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2536, หน้า 352-363.
       
       11. ทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจกับการห้ามศาลพิจารณาคดีที่ฝ่ายปกครองเป็นจำเลย ,วารสารกฎหมายปกครองเล่ม 13 ตอน 2 ,สิงหาคม 2537, หน้า 57-64.
       
       12. หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ตอน 1),วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2537 ,หน้า 583-620.
       
       13.  "หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ตอน 2)" ,วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ,ธันวาคม 2537 ,หน้า 812-840.
       
       14. นายก อบจ.-เลือกตั้งผู้ว่า-สภาตำบล : ความสับสนของใคร ? ,วารสารเทศาภิบาลฉบับพิเศษ "กระจายอำนาจสู่ประชาชน" , 2537 ,หน้า 84-93.
       
       15.  ข้อยุติและความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในการจัดตั้งศาลปกครองไทย, มติชนรายวัน23 และ 24 มกราคม 2540.
       
       16. การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,บทความทางวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2540 ของที่ประชุมวิชาการประจำปี 2540 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 29-30 สิงหาคม 2540, 26 หน้า.
       
       17. ผลทางกฎหมายของบทเฉพาะกาลเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ , วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2540 ,หน้า 778-792.
       
       18. "ปัญหาว่าด้วยขอบเขตและการบังคับใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" ,เอกสารวิชาการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเรื่อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2539, 10-12 ตุลาคม 2540, 30 หน้า.
       
       19. ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย ,บทความเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศระดับภูมิภาคว่าด้วยกฎหมายเปรียบเทียบครั้งที่ 3 เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปองค์กรจัดทำบริการสาธารณะ, 29-30 เมษายน 2542 ,38 หน้า.
       
       20.  ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย,วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ,มิถุนายน 2542 ,หน้า 166-203.
       
       21 การปฏิรูประบบราชการของออสเตรเลีย , วารสารกฎหมายปกครองเล่ม 18 ตอน 2 ,ธันวาคม 2542 ,หน้า 55-81.
       
       22.ปัญหาและข้อเท็จจริงในการโอนอำนาจจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตอน 1) ,มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1066 ปีที่ 21 ,มกราคม 2544.
       
       23.  ปัญหาและข้อเท็จจริงในการโอนอำนาจจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตอน 2), มติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่ 1067 ปีที่ 21 มกราคม 2544.
       
       24. บทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ,วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 เล่ม 3 (กันยายน 2545).
       
       25. แนวคิดการมีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ , วารสารผู้ตรวจ การแผ่นดินของรัฐสภา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2546 และ www.pub-law.net เผยแพร่ วันที่ 16 มิถุนายน 2546.
       
       26.ทัศนะต่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกรณีสัญญาสัมปทาน ITV,www.pub-law.net เผยแพร่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2547.
       
       งานวิจัยและหนังสือ
       
       หมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       1. แนวทางและความเป็นไปในการปรับเปลี่ยนสถานะของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ ให้เป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,งานวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.2536,76 หน้า.
       
       2.  ระบบควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม , งานวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองไทย เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎร" ,พ.ศ.2538,79 หน้า (รางวัลวิจัยโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะของคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย) สารบัญ (PDF)
       
       3. สุรพล นิติไกรพจน์ (ร่วมกับ พนม เอี่ยมประยูร วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ และสมคิด เลิศไพฑูรย์), ศาลปกครอง,สำนักพิมพ์นิติธรรม ,พ.ศ.2538, 189 หน้า.
       
       4. สุรพล นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย), โครงการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนการดำเนินงานในการโอนกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้กรุงเทพมหานคร , งานวิจัยเสนอต่อกระทรวงคมนาคม , พ.ศ.2540 , 620 หน้า (รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2541 จากสภาวิจัยแห่งชาติ).
       สารบัญ (PDF)
       
       5.การปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายในการจัดองค์กรภาคมหาชน : ความเป็นไปได้และแนวทางในการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรของรัฐที่มิใช่ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, งานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, พ.ศ.2541 , 250 หน้า.
       สารบัญ (PDF)
       
       6. องค์การมหาชน : แนวคิด รูปแบบ และวิธีบริหารงาน ,สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2542 ,53 หน้า.
       สารบัญ (PDF)
       
       7. สุรพล นิติไกรพจน์ (ที่ปรึกษาคณะผู้วิจัย), การออกแบบโครงสร้าง จัดระบบองค์กรและการบริหารงาน สสวท.ในรูปแบบองค์การมหาชน ,รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2542 ,660 หน้า.
       สารบัญ (PDF)
       
       8. สุรพล นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย), โครงการจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศในรูปแบบองค์การมหาชน ,รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,ธันวาคม 2542 , 560 หน้า (รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2543 จากสภาวิจัยแห่งชาติ)
       สารบัญ (PDF)
       
       9. สุรพล นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย), รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในกรอบภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ,รายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา, ตุลาคม 2543 (3 เล่ม) ,1625 หน้า.
       สารบัญ (PDF)
       
       10. สุรพล นิติไกรพจน์ (และคณาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ), รวมกฎหมายปกครอง ,คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 6 ,2546.
       
       11. สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ,"บทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ"
       
       12. สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ,"ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" ,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,2546.
       
       13.สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ,"คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ" ,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,2547.
       
       14.สุรพล นิติไกรพจน์ (ผู้รวบรวม),"แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544-2547)" ,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,2547.
       
       Download โปรแกรม Adobe Acrobat


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1089
เวลา 18 มกราคม 2565 09:16 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)