ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

11 เมษายน 2550 11:33 น.

       ตำแหน่ง
       
       - อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
       
       วุฒิการศึกษา
       
       - Master of Civil Law (Thesis Accepted With Distinction) (Tulane University) (พ.ศ.2517)
       
       - Master of Laws (University of Michigan) (พ.ศ.2518)
       
       ผลงาน
       
       บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
       1. ศาลจราจร, สารนิติ 152-163 (พ.ศ.2519)
       
       2. "ภาษีผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ : อย่าอ้างมนุษยธรรม," หนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 665 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2519 หน้า 7 และ 11 (ต่อมาอธิบดีกรมสรรพากรขอลงพิมพ์ซ้ำใน 23 สรรพากรสาส์น ฉบับที่ 3 หน้า 1-10 (พ.ศ.2519))
       
       3. กฎหมายและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ,(ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) เรียบเรียงครั้งที่ 1 พ.ศ.2520 มี 409 หน้า เรียบเรียงครั้งที่ 2 พ.ศ.2522 มี 542 หน้า และเรียบเรียงครั้งที่ 3 พ.ศ.2525 มี 611 หน้า)
       
       4. การแบ่งเขตแดนของประเทศในส่วนที่เป็นภูเขาและแม่น้ำ, 3 วารสารกฎหมาย ฉบับที่ 1 หน้า 155-171 (พ.ศ.2520)
       
       5. ขอบเขตบังคับของกฎหมายแรงงานในแง่ที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ, 1 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 2 หน้า 72-102 (พ.ศ.2520)
       
       6. การพิจารณาคดีปกครองในสวีเดน, 9 วารสารนิติศาสตร์ 225-248 (พ.ศ.2520)
       
       7. รัฐวิสาหกิจ, กฎหมายไทย เล่ม รัฐธรรมนูญ-แร่ (22 หน้า) (พ.ศ.2521)
       
       8. อิสระของข่าวสาร, 9 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 3 137-142 (พ.ศ.2521)
       
       9. อิสระของข่าวสาร, (ต่อ) 9 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 4 61-77 (พ.ศ.2521)
       
       10. ฝันเฟื่องเรื่องป้องกันการปฏิวัติ,1 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 5 หน้า 49-52 (พ.ศ.2521)
       
       11. ส่วนราชการทำการค้าได้หรือไม่, รพี'21 หน้า 44-52 (พ.ศ.2521) (ต่อมาคณบดีคณะนิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอลงพิมพ์ซ้ำใน วารสารกฎหมาย ฉบับที่ 3 หน้า 37-56 (พ.ศ.2521)
       
       12. ผู้บริโภคขาดความเป็นธรรมในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค,อนุสรณ์นายประสิทธ์ ศรินทุ หน้า 15-28 (พ.ศ.2521)
       
       13. การริบทรัพย์สินประเภทที่ใช้ในการกระทำความผิด,อนุสรณ์นายประสิทธ์ ศรินทุ
       หน้า 62-76 (พ.ศ.2521)
       
       14. ศาลจราจร : การจัดตั้ง วิธีพิจารณาและการบังคับคดี,อนุสรณ์นายประสิทธ์ ศรินทุ
       หน้า 93-123 (พ.ศ.2521)
       
       15. กฎหมาย : การลดอัตราเพิ่มประชากรกับการทำแท้ง,รายงานสัมมนาทางวิชาการแห่ง
       ชาติ เรื่อง ประชากรของประเทศไทย ครั้งที่ 4 หน้า 759-801 (พ.ศ.2521)
       
       16  การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์,10 วารสารนิติศาสตร์ ,54-66 (พ.ศ.2521)
       
       17. การควบคุมโฆษณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค, 10 วารสารนิติศาสตร์ ,245-315 (พ.ศ.2521)
       
       18. "ปัญหาในการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม," รพี'22 , 74-79 (พ.ศ.2522)
       
       19. "การปฏิรูปที่ดิน : กฎหมายจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม," 11 วารสารนิติศาสตร์ , 88-136 (พ.ศ.2523)
       
       20. "การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย," 12 วารสารนิติศาสตร์ ,147-177 (พ.ศ.2524)
       
       21. "Abortion Law of Thailand and the Future," The Seventh Lawasia Conference 12 pp. (1981)
       
       22. "ความเป็นมาและงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา," ครบรอบ 48 ปี พ.ศ.2524 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,47-70 (พ.ศ.2524)
       
       23. "งานการพิจารณาร้องทุกข์และผลงานปีงบประมาณ 2524," ครบรอบ 48 ปี พ.ศ.2524 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,89-101 (พ.ศ.2524)
       
       24. "องค์กรตุลาการในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน," 1 วารสารกฎหมายปกครอง ,72-101 (พ.ศ.2525)
       
       25. "นิติกรรมที่ผู้แทนบริษัททำนอกขอบอำนาจ (ultra vires)," 12 วารสารนิติศาสตร์ ,116-143 (พ.ศ.2524)
       
       26. "การแบ่งแยกอำนาจกับการตีความรัฐธรรมนูญ,"1 วารสารกฎหมายปกครอง ,376-411 (พ.ศ.2524)
       
       27. "อำนาจรักษากฎหมายทั่วไปของนายอำเภอ," 1 วารสารกฎหมายปกครอง , 301-304 (พ.ศ.2525)
       
       28. "เกษียณอายุของราชาการ," 1 วารสารกฎหมายปกครอง ,653-657 (พ.ศ.2525)
       
       29. "ข้าราชการมีตำแหน่งในธุรกิจเอกชน," 1 วารสารกฎหมายปกครอง, 983-990 (พ.ศ.2525)
       
       30. "ระบบที่ดิน ที่ดินของรัฐ การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของเอกชน," กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, หน่วยที่ 10, 195-256 (พ.ศ.2526) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       31. "การเวนคืนตามกฎหมายเวนคืน," กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, หน่วยที่ 11 ,25-27 (พ.ศ.2526) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       32. "การจัดรูปที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน," กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน , หน่วยที่ 9 , 509-601 (พ.ศ.2526) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       33. "การควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติ," กฎหมายมหาชน , หน่วยที่ 9 ,509-601 (พ.ศ.2526) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       34. "การจัดการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนในประเทศแองโกล-อเมริกัน," การจัดการเรียนการสอนกฎหมายมหาชน, (57 หน้า) (สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารรหัส 63-89-154) (พ.ศ.2526)
       
       35. "คณะกรรมการ," 2 วารสารกฎหมายปกครอง, 51-67 (พ.ศ.2526) (แปลและเรียบเรียง)
       
       36. "การแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Powers)," 2 วารสารกฎหมายปกครอง, 249-274 (พ.ศ.2526) (แปลและเรียบเรียง)
       
       37. "กฎหมายปกครองตามทัศนะของอังกฤษ," 2 วารสารกฎหมายปกครอง, 489-521 (พ.ศ.2526) และ 3 วารสารกฎหมายปกครอง, 1-15, 245-298,619-639 (พ.ศ.2527)
       
       38. "ปัญหาอายุความในคดีล้มละลายตามกฎหมายเก่าและกฎหมายปัจจุบัน," 8 วารสารกฎหมาย, ฉบับที่ 3, 87-99 (พ.ศ.2527)
       
       39. "อายุความคดีรับขนของทางทะเล," 4 วารสารพาณิชยนาวี, 56-63 (พ.ศ.2528)
       
       40. "สิทธิของบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย," 3 วารสารกฎหมายปกครอง ,329-352 (พ.ศ.2527)
       
       41. "กฎหมายและเภสัชกรรม," รายงานการประชุมประจำปีของสมาคมเภสัชกรแห่งประเทศไทย," 165-178 (พ.ศ.2527)
       
       42. "การฟ้องรัฐเป็นจำเลยในศาล," เอกสารฝึกอบรมทนายความแห่งชาติ , 83-108 (พ.ศ.2528)
       
       43. "การควบคุมการกระทำทางปกครอง," 7 รัฐสภาสาร, 19-43 (พ.ศ.2528)
       
       44. "ผังเมือง : วิกฤตการณ์การพัฒนาชาติ," วารสารผังเมือง, 7-12 (พ.ศ.2529)
       
       45. "นิติกรรมทางปกครองในกฎหมายอังกฤษ," 4 วารสารกฎหมายปกครอง , 469-482 (พ.ศ.2529)
       
       46. "ปัญหาที่ดินมือเปล่า," 10 วารสารกฎหมาย, 79-105 (พ.ศ.2529)
       
       47. "การใช้สิทธิโดยไม่ชอบ," 16 วารสารนิติศาสตร์ , 100-110 (พ.ศ.2529)
       
       48. นโยบายที่ดิน : ระบบการบริหารที่ดิน (91 หน้า) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, (พ.ศ.2529)
       
       49. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ," 5 วารสารกฎหมายปกครอง , 226-286 (พ.ศ.2529)
       
       50. สัญญาปกครองตามกฎหมายอังกฤษ," 6 วารสารกฎหมายปกครอง, 1-7 (พ.ศ.2530)
       
       51. นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอังกฤษ," 6 วารสารกฎหมายปกครอง ,318-343 (พ.ศ.2530)
       
       52. ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ : กฎหมายและการพัฒนา," รพี'31, 91-95 (พ.ศ.2531)
       
       53. การริบทรัพย์, 12 วารสารกฎหมาย, 84-103 (พ.ศ.2531)
       
       54. การร่างกฎหมาย," 7 วารสารกฎหมายปกครอง , 1-39 (พ.ศ.2531)
       
       55. "ะบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองในอังกฤษ," จุลสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ,36-58 (พ.ศ.2531)
       
       56. ที่งอกริมตลิ่ง, วารสารนิติศาสตร์ , 124-151 (พ.ศ.2531)
       
       57. นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย : สิทธิในที่ดิน (72 หน้า), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ , (พ.ศ.2533)
       
       58. บทสันนิษฐานตามกฎหมายในคดีอาญา,14 วารสารอัยการ, 3-10 (พ.ศ.2534)
       
       59. สำคัญผิดในกฎหมาย : ปัญหาความสัมพันธ์ในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครองไทย,"10 วารสารกฎหมายปกครอง , 349-365 (พ.ศ.2534)
       
       60. นิติกรรมทางตุลาการและการควบคุมนิติกรรมในฝ่ายปกครอง,"21 วารสารนิติศาสตร์, 592-632 (พ.ศ.2534)
       
       61. กฎหมายน้ำ,รพี'35, 110-125 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2535)
       
       62. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์, 80 ปี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, 27-58 (พ.ศ.2535)
       
       63. การพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองของไทย, วารสารกฎหมายปกครอง,
       569-594 (พ.ศ.2535)
       
       64. รายงานการศึกษาเรื่องกฎหมายน้ำ (และคณะ ; สภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์)
       292 หน้า (พ.ศ.2536)
       
       65. คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดียึดทรัพย์นักการเมือง,"23 วารสารนิติศาสตร์ , 256-266 (พ.ศ.2536)
       
       66. โทษอาญาทางเศรษฐกิจ, 23 วารสารนิติศาสตร์, 563-613 (พ.ศ.2536)
       
       67. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง,15 วารสารกฎหมาย , 1-9 (2537)
       
       68. Thai Water Laws,Proceeding of The Third Princess Chulabhorn Science Congress on Water and Development : Water is Life, Vol.2, pp.282-299 (1995)
       
       69. "สิทธิในการไม่สมาคม (Right of Non-Association)," 15 วารสารกฎหมายปกครอง, (2539)
       
       70. กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 15 วารสารกฎหมายปกครอง, ตอน 2 หน้า 1-92 (พ.ศ.2539)
       
       71. ศาลปกครอง, รัฐสภาสาร, ปีที่ 45 ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 หน้า 37-60
       
       72. สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่,วารสารทนายความ ,ปีที่ 5 ฉบับที่ 28 พ.ศ.2540 หน้า 23-50
       
       หนังสือ (บางส่วน)
       
       หมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (503 หน้า , พ.ศ.2540)สารบัญ
       
       2. คู่มือสิทธิประชาชนในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ.2540) 16 หน้า พิมพ์ 500,000เล่ม จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสารบัญ
       
       3. คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (พ.ศ.2541) 29 หน้า จัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสารบัญ
       
       4. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ศ.2543) 176 หน้า จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิญญูชน
       
       5. ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง (พ.ศ.2543) 199 หน้า จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันพระปกเกล้าสารบัญ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1090
เวลา 18 มกราคม 2565 08:37 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)