กฎหมายปกครอง

1 กุมภาพันธ์ 2552 18:24 น.

       ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ แห่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนวิชากฎหมายปกครองมาเป็นเวลานาน และได้สร้างสรรค์ตำราทางด้านกฎหมายปกครองมาแล้วหลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็น หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ สัญญาทางปกครอง หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส และการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) แต่ยังมีได้เรียงเรียงตำรากฎหมายปกครองทั่วไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นผลงานทางวิชาการเล่มล่าสุด ที่นับเป็น “ตำรากฎหมายปกครองเต็มรูปแบบ” ที่วงการกฎหมายมหาชนไทยรอคอย
       
       หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นนำเสนอส่วนแรกด้วย บทนำ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เป็นการกล่าวถึง พัฒนาการของกฎหมายปกครองทั้งของไทยและฝรั่งเศส หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง อันได้แก่ การกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง และหลักในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง จากนั้นแบ่งเค้าโครงการนำเสนอเป็น 3 ภาค อันได้แก่ การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง และการควบคุมฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นการแบ่งตามแนวทางของตำรากฎหมายปกครองภาคทั่วไปของฝรั่งเศส
       
       ในภาค 1 การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบบริหารราชการของไทยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)
       ส่วนภาค 2 การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ได้นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจทั้งสองประการของรัฐ คือ ตำรวจทางปกครองและบริการสาธารณะตามหลักการของฝรั่งเศส การจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย เรื่อยไปจนถึงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
       ส่วนภาค 3 การควบคุมฝ่ายปกครอง ได้อธิบายถึง เครื่องมือในการดำเนินงานของฝ่ายปกครองอันได้แก่ นิติกรรมฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองและสัญญาทางปกครอง หลักการควบคุมฝ่ายปกครอง และจบลงที่กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธิพิจารณาคดีปกครอง
       
       หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เริ่มศึกษากฎหมายปกครอง หรือแม้แต่ผู้ที่ผ่านการศึกษากฎหมายปกครองมาแล้ว หากได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ก็เท่ากับเป็นการ “ยกเครื่อง” องค์ความรู้ในสมองของท่านเสียใหม่ ให้เป็นระบบและชัดเจนยิ่งขึ้น
       
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1327
เวลา 13 มิถุนายน 2567 00:35 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)