หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์

14 กุมภาพันธ์ 2552 22:59 น.

       แม้ในประเทศไทยจะมีผู้สนใจเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพ” อยู่มาก แต่เอกสารทางวิชาการที่เป็นหนังสือตำราเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มรูปแบบยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบของบทความ
       หนังสือ “หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์” รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เล่มนี้เป็นตำราทางวิชาการ “มาตรฐาน” เล่มหนึ่งในบรรดาตำราที่มีอยู่ไม่มากนัก ผู้เขียนได้แบ่งการนำเสนอเป็น 6 บท ได้แก่ หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความเสมอภาค ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ และหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และเพิ่มแนวคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
       นับว่าเป็นหนังสือที่นักกฎหมายมหาชนควรมีไว้ในครอบครองอย่างยิ่ง
       ขอขอบคุณ สำนักพิมพ์วิญญูชนที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1330
เวลา 13 มิถุนายน 2567 00:31 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)