หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

14 กุมภาพันธ์ 2552 22:59 น.

       หนังสือ “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เล่มนี้ นับเป็นตำราทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง “มาตรฐานและเต็มรูปแบบ” เพียงเล่มเดียวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและยังพิมพ์เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน เล่มนี้ นับเป็นตำราทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง “มาตรฐานและเต็มรูปแบบ” เพียงเล่มเดียวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและยังพิมพ์เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน ผู้เขียนได้แบ่งการนำเสนอเป็น 5 บท ได้แก่ ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ และวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย สำหรับเล่มนี้ก็เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3 แล้วครับ โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 5 หัวข้อ 5.4 “การคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา” และเพิ่มเติมแนวคำสั่งศาลปกครอง คำพิพากษาศาลปกครอง ตลอดจนแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
       นับว่าเป็นหนังสือที่นักกฎหมายมหาชนควรมีไว้ในครอบครองอย่างยิ่ง
       ขอขอบคุณ สำนักพิมพ์วิญญูชนที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1331
เวลา 21 พฤษภาคม 2567 23:08 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)