แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

14 กุมภาพันธ์ 2552 22:59 น.

       หนังสือ “แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ของคุณอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลางเล่มนี้ แบ่งการนำเสนอเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ความหมายของการทำละเมิด การนำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับ การทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก การทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่และการแบ่งส่วนความรับผิดทางละเมิดระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดในความเสียหายด้วยกันเอง และการใช้สิทธิของหน่วยงานของรัฐในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ
       หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนไม่ประสงค์จะอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพราะมีผู้เขียนไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ต้องการนำเสนอ “แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง” เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่พบในทางคดี จึงนับเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ ตลอดจนผู้สนใจศึกษาปัญหากฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน “ภาคปฏิบัติ” ด้วย
       ขอขอบคุณผู้เขียนที่ได้กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1332
เวลา 21 พฤษภาคม 2567 23:32 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)