กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

15 มีนาคม 2552 20:30 น.

       แม้ว่าผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ จะเป็นตำราด้านกฎหมายปกครอง เช่น คำอธิบายกฎหมายปกครอง คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง คำอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯลฯ ซึ่งทุกเล่มล้วนเป็นตำราในระดับ “มาตรฐาน” ที่ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี จนต้องพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่เมื่อ ดร.ชาญชัยฯ หันมานำเสนอตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็เป็นตำราที่มีมาตรฐานในระดับสูงเช่นเดียวกัน
       
       เนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ
       ภาค 1 กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก ซึ่งเป็นการแปลสรุปจากตำราของฝรั่งเศสเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปในภาพรวมที่เป็นสากลแล้ว
       ภาค 2 ระบบการเมืองของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแปลสรุปจากตำราของฝรั่งเศสเกี่ยวกับระบบการเมืองของประเทศต่าง ๆ ทั้งในระบบคลาสสิก ระบบสังคมนิยมมาร์กซิส ระบบเผด็จการและระบบของประเทศโลกที่สาม
       ภาค 3 กฎหมายและระบบการเมืองของไทย ซึ่งเป็นการสรุปวิวัฒนาการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปี พ.ศ. 2540 ความพยายามปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งสรุปบทเรียนสำหรับประเทศไทยที่ได้จากแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
       ตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญของ ดร.ชาญชัยฯ เล่มนี้จึงนับเป็นการ “เติมเต็ม” ช่องว่างทางวิชาการขององค์ความรู้วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศไทยได้อย่างดียิ่งครับ
       
       ขอขอบพระคุณ ดร.ชาญชัยฯ ที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=1349
เวลา 13 มิถุนายน 2567 01:24 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)