การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส

20 ธันวาคม 2547 10:41 น.

       การปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสมีประวัติความเป็นมายาวนานและเป็นแบบอย่างให้หลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนำมาปรับใช้
       อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพูดถึงการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่เคยมีหนังสือทางวิชาการเล่มใดที่ออกมากล่าวถึงเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะปรากฏเป็นบทความทางวิชาการต่างๆกระจัดกระจายไปในหลายๆที่
       หนังสือเล่มนี้ แม้จะมีเพียง 50 กว่าหน้า แต่ก็อัดแน่นไปด้วยสาระสำคัญของการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศส โดยผู้เขียนได้ปูพื้นความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและระบบการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศฝรั่งเศสก่อน จากนั้นผู้เขียนได้อธิบายถึง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยังมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ในส่วนท้ายของหนังสือผู้เขียนได้หยิบยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสำคัญของฝรั่งเศสมาทำการศึกษา นั่นคือ "เทศบาล" (commune) อันมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานหลายร้อยปีนั่นเอง
       อาจกล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่กล่าวถึงระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส คงต้องขอขอบคุณผู้เขียนที่ได้ขยันผลิตผลงานมีคุณภาพเช่นนี้ออกมาสู่วงการวิชาการอย่างสม่ำเสมอตลอดมา


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=185
เวลา 22 กันยายน 2562 23:23 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)