หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่สอง

24 กรกฎาคม 2548 18:14 น.

       หนังสือ "หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย" เล่มนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองแล้วครับด้วยเวลาอันรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในกฎหมายมหาชนที่มีต่อแนวคิดของรัฐธรรมนูญและโครงสร้างการเมืองการปกครอง  
       
       ผู้เขียนได้แบ่งสาระสำคัญของหนังสือออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บทคือ รัฐ รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน ส่วนในภาคที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วย 3 บทเช่นกันคือ ความเกี่ยวโยงของอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติและอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกับระบบการมีผู้แทน การแบ่งแยกอำนาจ และกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง
       
       เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ ก็พบว่ามีหลาย ๆ สิ่งที่น่าสนใจ ที่แม้จะไม่ได้ถูกจัดให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ได้สอดแทรกไว้ในรายบท ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัญญาประชาคม หรือแนวความคิดของปราชญ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐ ส่วนในภาคผนวกนั้น ผู้เขียนได้นำเอาคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง คศ. 1789 และคำปรารภของรัฐธรรมนูญ คศ.1946 อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองมานำเสนอไว้ด้วย
       
       สาระสำคัญทั้ง 6 บทนี้ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นมาจากตำราของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตำราในด้านดังกล่าวนี้ แม้จะมีอยู่มากในประเทศฝรั่งเศส แต่ก็ “ขาดแคลน” ในบ้านเรา จึงเป็นหนังสือดีที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งสำหรับนักกฎหมายมหาชนครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=797
เวลา 13 มิถุนายน 2567 00:56 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)