กฎหมายสหภาพยุโรป

27 พฤศจิกายน 2548 22:54 น.

       เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า สหภาพยุโรปนั้นเกิดจากการที่ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจำนวนกว่า 20 ประเทศรวมตัวกันเข้าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางด้านอื่น ๆ มีการใช้เงินสกุลเดียวกัน มีการเปิดพรมแดน และในปัจจุบันก็พยายามที่จะมี “ธรรมนูญ” ใช้ร่วมกัน ดังนั้น การศึกษาถึงกฎหมายของสหภาพยุโรปจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษากฎหมายที่กำลังจะไปศึกษาต่อในยุโรปที่คงต้องทำความเข้าใจใน “สหภาพยุโรป” อย่างถ่องแท้ก่อน
       หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนแบ่งสาระสำคัญออกเป็น 5 เรื่อง เรียงตามลำดับความสำคัญคือ ประวัติความเป็นมาของสหภาพยุโรป ธรรมนูญเพื่อยุโรป โครงสร้างของสหภาพยุโรป ความร่วมมือในสหภาพยุโรปและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจแทรกอยู่ในแต่ละบทจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงสร้างของสหภาพยุโรปที่มีการพูดถึงศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (The European Court of Justice) ไว้ด้วย
       รอหนังสือเกี่ยวกับสหภาพยุโรปมานานพอสมควร และบอกได้ว่าไม่ผิดหวังกับหนังสือเล่มนี้ครับ
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=843
เวลา 13 มิถุนายน 2567 01:43 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)