วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2549

17 กันยายน 2549 21:44 น.

       วารสารนิติศาสตร์ของสำนักท่าพระจันทร์เล่มใหม่นี้มีบทความจำนวน 8 บทความและเป็นบทความที่แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนโดยตรงแต่ก็เป็นบทความที่มีสาระน่าสนใจ เช่น บทความเรื่อง ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่อความยากจนของโลก สงครามข่าวสารกับหลักความมั่นคงในด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยต่อการดำเนินการปราบปรามการก่อการร้าย เป็นต้น
       เป็นธรรมดาของวารสารกฎหมายทั้งหลายที่ต้องมีบทความหลาย ๆ สาขามาผลัดเปลี่ยนกันลงครับ แต่นักกฎหมายที่อยาก “หูตากว้างไกล” ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้ความสนใจในกฎหมายสาขาอื่น ๆ ด้วย
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=962
เวลา 13 มิถุนายน 2567 03:00 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)