รัฐธรรมนูญไทย / ประวัติและวิวัฒนาการ / วิทยานิพนธ์
กานต์ บุญศิริ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2540 กับ การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย    วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
กร กาญจนพัฒน์ สภาที่สองใประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
วิชอบ เกิดเกลี้ยง วิวัฒนาการของระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 -2550.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี, 2557.
ปวีณา อินวะษา. รัฐธรรมนูญฉบับ พ.. 2521: ศึกษาเฉพาะกรณีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและสังคมของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2536.
อมรรัตน์ กุลสุจริต ประมุขของรัฐในระบบรัฐสภา : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมาย รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่นและไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
อภิญญา แก้วกําเหนิด   การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีของประเทศ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.