รัฐธรรมนูญไทย / ประวัติและวิวัฒนาการ / บทความ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. พิเคราะห์รัฐธรรมนูญ พ.. 2550. รัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2550) หน้า 7 - 30.
กระมล ทองธรรมชาติ. การปฏิวัติ พ..2475 และการปกครองสมัยประชาธิปไตย. วารสารกฎหมาย ฉบับอนุสรณ์ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัย.
จรัญ ภักดีธนากุล. รัฐธรรมนูญไทยอดีตถึงปัจจุบัน. วารสารยุติธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (เมษายน - พฤษภาคม 2550).
จุลลดา ภักดีภูมินทร์. เหตุการณ์สังคม-สงคราม การเมือง-รัฐธรรมนูญไทย เมื่อสมัยอดีต. สกุลไทย ปีที่ 54 ฉบับที่ 2796 (20 พฤษภาคม 2551).
จีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ เหลียวหลังแลหน้า รัฐธรรมนูญ 2540 เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18. รัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2550) หน้า 7 - 27.
เชาวนะ ไตรมาศ.   กำเนิดรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 20 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2548) หน้า 40 - 64.
เชาวนะ ไตรมาศ.   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 367 - 390.
เชาวนะ ไตรมาศ. ศึกษาทวิลักษณ์ทางการเมืองจากต้นกำเนิดรัฐธรรมนูญไทย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 21 (กันยายน - ธันวาคม 2548) หน้า 100 - 130.
เชาวนะ ไตรมาศ. อัตลักษณ์ที่น่ารู้เกี่ยวกับพัฒนาการความเป็น “กติกาแห่งกฎ” ของรัฐธรรมนูญกับปัญหาพื้นฐานของการใช้กฎในระบบนิติรัฐของไทย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 8 เล่มที่ 23 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) หน้า 49 - 120  
โชคชัย สุทธาเวศ. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย : สาระสำคัญกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 (2553) หน้า 9-28.
นรนิติ เศรษฐบุตร. จำเลยไม่พูด: รัฐธรรมนูญในอดีต. วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2549) หน้า 7 - 18.
พิชญา มิ่งสุวรรณ วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ 2549 (ฉบับชั่วคราว). รัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2550) หน้า 55 - 96.
พินัย ณ นคร. ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญในประเทศไทยจากสมัยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาสู่สมัยปฏิรูปการเมือง. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 16 ฉบับพิเศษ
พูนศักดิ์ ไวสำรวจ. วิวัฒนาการปัจจุบันของความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลในระบบเสรีประชาธิปไตย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2526).
ไพโรจน์ ชัยนาม. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2519. วารสารกฎหมาย ปี่ที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2540).
โชคชัย สุทธาเวศ. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย : สาระสำคัญกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 (2553) หน้า 9-28.
มุกดา สุวรรณชาติ. 78 ปีวงจรการต่อสู้ของรัฐธรรมนูญไทย ประชาธิปไตยกับเผด็จการ. มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1582 (10-16 ธันวาคม 2553).
รัชนี อังตระกูล.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ความเป็นมา กระบวนการตรารัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2549) หน้า 31 - 68.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2550) หน้า 5 - 23.
สิทธิกร ศักดิ์แสง. ผลกระทบของการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติ รัฐประหารต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย : กรณีศึกษาการปฏิวัติ รัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549. รัฐสภาสาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 (2555.) หน้า 9-29.
สุนทร วาที. รัฐธรรมนูญไทยเกือบทั้งหมด มาจากคณะปฏิวัติ-รัฐประหาร. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 339 (9-15 พฤษภาคม 2551).
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์.   วิวัฒนาการเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญไทยกับการพัฒนาทางการเมือง. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 13 เล่มที่ 17 (มกราคม - เมษายน 2548) หน้า 67 - 86.
สุรพล ลี้นิติไกรพจน์. วิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ 2526. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2526).