รัฐธรรมนูญไทย / ประวัติและวิวัฒนาการ / หนังสือ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง, 2535.
กรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รัฐธรรมนูญ 10 .. 18 ฉบับกฎหมาย - กฎหมู่. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.
กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ. วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2545.
กระมล ทองธรรมชาติ. พัฒนาการของระบบรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: ดวงดีการพิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2524.
กระมล ทองธรรมชาติ. วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2524.
กระมล ทองธรรมชาติ. ประวัติรัฐธรรมนูญไทย . กรุงเทพฯ: เฟื่องอักษร, 2518.
กระมล ทองธรรมชาติ. ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2518.
กิตติศักดิ์ ปรกติ. การปฏิรูประบบกฎหมายภายใต้อิทธิพลยุโรป. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546.
โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. ความเป็นมาของการปกครองในระบบรัฐสภาและระบบรัฐสภาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: แพร่วิทยา, 2518.
คณิน บุญสุวรรณ. รัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2551.
คณิน บุญสุวรรณ. ประวัติรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2556.
จิรี มีศุข. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.
ชาคริด อนันทราวัส. วิเคราะห์การใช้ภาษาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ. เลย: สถาบันราชภัฏเลย, 2534.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. หนึ่งศตวรรษ: รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทยจากกบฏ ร.. 130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.  
ดนัย ไชยโยธา และนันโท อ่อนเจริญ. วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536.
ดำริ ปัทมะศิริ. ยี่สิบเจ็ดรัฐบาลใน 26 ปี. พระนคร: บริษัทการพิมพ์สตรีสาร, 2503.
แถมสุข นุ่มนนท์. สภาร่างรัฐธรรมนูญ: เส้นทางการปฏิรูปการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
นคร พจนวรพงษ์ , นราศูล สวัสดิเวทิน และนรินท์ วงศ์ไทย. รวมกฎหมายรัฐธรรมนูญ (ฉบับแรกถึงปัจจุบัน). พระนคร: วัชรินทร์การพิมพ์, 2515.
นคร พจนวรพงษ์ และอุกฤษ พจนวรพงษ์. ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย (ทุกฉบับ). กรุงเทพฯ: ขวัญนคร, 2550.
นคร พจนวรพงษ์. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยในอดีต (ทุกฉบับ). กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2554.
นรนิติ เศรษฐบุตร. เอกสารการพิจารณาการร่างรัฐธรรมนูญ. หนังสือชุดเอกสารการเมืองไทยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
นรนิติ เศรษฐบุตร. ความไม่มั่นคงของการเมืองไทยอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีรัฐธรรมนูญฉบับ พ..2534 ลักษณะวิชาการเมือง. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2537.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. ถกรัฐธรรมนูญ 2540. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2541.
บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ต้น - ปัจจุบัน). กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2519.
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. ชีวประวัติธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2475 - 2520. กรุงเทพฯ: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.  
ปรีดี พนมยงค์. ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ : แม่คำผาง (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2553.
ปรีชา สุวรรณทัต และสินธ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย. ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ฉบับ 27 มิถุนายน 247. กรุงเทพฯ: สถาบันปรีดี พนมยงค์,   2550.
ปรีดี พนมยงค์, อมร รักษาสัตย์ และสุพจน์ ด่านตระกูล. ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์: ข้อเขียนและบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญสามฉบับแรก. กรุงเทพฯ: แม่คำผาง,   2553.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, พลตรี. ประวัติรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรก พ.. 2475 ถึงปัจจุบัน. พระนคร: โรงพิมพ์ประจักษ์การพิมพ์, 2511.
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
มีชัย ฤชุพันธ์. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 พร้อมด้วยตัวบทครบทุกมาตรา. พระนคร: เกษมบรรณกิจ, 2511.
รอง ศยามานนท์. ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2520.
วิชัย ตันศิริ. รัฐธรรมนูญประเทศตะวันตกและไทย: กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และกฎหมาย. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2540.
วิชัย ตันศิริ. รัฐธรรมนูญประเทศตะวันตกและไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2536.
วิษณุ เครืองาม และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520. กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์, 2520.
สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. พัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : รายงานวิจัยฉบับเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
สภาร่างรัฐธรรมนูญ.   เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.
สมชาย ปรีชาศิลปกุล. อภิรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2550.
สมยศ เชื้อไทย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล. กรุงเทพฯ: วิญญูชน,   2549.
สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 พร้อมด้วยการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2521.
สุพจน์ ด่านตระกูล. ประวัติรัฐธรรมนูญ. นนทบุรี: สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2550.
สุภาพ ปริญญเสวี. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป และวิวัฒนาการรัฐธรรมนูญของไทย. กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตรการพิมพ์, ม.ป.ป.
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ. พระองค์เจ้าปฤษฎางค์และข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.. 2427. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
สุพจน์ ด่านตระกูล. ประวัติรัฐธรรมนูญ. นนทบุรี: สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2550.
สุขุม นวลสกุล และ วิศิษฎ์ ทวีเศรษฐ. คำอธิบายธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2541.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ..2539. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2540.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ประวัติรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2539.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2538.
หยุด แสงอุทัย. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 พร้อมด้วยคำแปลมาตราเป็นภาษาอังกฤษของทางราชการ. พระนคร: นำเซียการพิมพ์, 2512.
หยุด แสงอุทัย. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย( พุทธศักราช 2511) เรียงตามมาตราและคำอธิบายรัฐธรรมนูญทั่วไปโดยย่อ. พระนคร: บำรุงสาส์น, 2511.