รัฐธรรมนูญไทย / การจัดทำ แก้ไข และตีความรัฐธรรมนูญ / หนังสือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การศึกษาการบังคับใช้. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551.
การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2551.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แปลไทย-อังกฤษ. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2555.
กองทุนศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์.  แนวทางความเป็นไปได้และปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2547.
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์. กระบวนการตรากฎหมาย. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์. การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง. ทางออกของมาตรา 211: คำชี้แจงและข้อเปรียบเทียบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 211. กรุงเทพฯ: ทำเนียบรัฐบาล, 2539.
คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ. กรอบเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์, 2540.
เชาวนะ ไตรมาศ. การตีความรัฐธรรมนูญกับคุณูปการอันพึงคาดหวังของศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2553.
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. การศึกษาผลกระทบของมาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ และคณะ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: การศึกษาการ บังคับใช้. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551.  
บรรเจิด สิงคะเนติ. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2555.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา(พิมพ์ครั้งที่ 2), 2554.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
ไพโรจน์ ชัยนาม. การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ. พระนคร: พานิชศุภผล, 2488.
มนตรี รูปสุวรรณ. กรอบแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (.. 2550). กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, 2550.
มานิตย์ จุมปา. วิพากษ์การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทย พ.. 2550. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม) 2555
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.  รายงานการวิจัย เรื่องหลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า “ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.  หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า “ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548.
สถาบันพระปกเกล้า. การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ: บทสรุปสำหรับผู้บริหาร. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
สถาบันพระปกเกล้า. รวมบทความและข้อเสนอประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
สมคิด ศรีสังคม. การปฏิรูปการเมืองกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540.
สมคิด เลิศไพฑูรย์  และมรุต วันทนากร.  รายงานการวิจัย เรื่องข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน.   กรุงเทพฯ: สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย, 2548.
เสน่ห์ จามริก. แลไปข้างหน้า : ปฏิวัติ รัฐประหาร "ปฏิรูป" การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. รายงานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสนามฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สำนักงานสำนักนายกรับมนตรี, 2555.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักกฎหมาย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554) กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2554.
สำนักงานศาลยุติธรรม. รวมคำวินิจฉัยที่องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2554.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ, 2551.
อัครเมศวร์ ทองนวล. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2530.
อารักษ์ สังหิตกุล. ประมวลภาพเหตุการณ์การร่างรัฐธรรมนูญ 2550. กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.