กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศเยอรมัน / ทฤษฎี / บทความ
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกลุ่มประเทศ Common Law. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2528) .
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. วิวัฒนาการและรูปแบบขององค์กรที่ทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครองของประเทศเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2532) .
บรรเจิด สิงคะเนติ. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการพิจารณาโครงการตามกฎหมายเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่มที่ 20 ตอนที่ 1,2544.