รัฐธรรมนูญไทย / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / บทความ
คมสัน โพธิ์คง. ความไม่สมบูรณ์ของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคัดค้านการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.. 2540 วารสารกฎหมาย ปีที่ 32 เล่ม 4 (ธันวาคม 2545).
โคทม อารียา. แนะนำคณะกรรมการการเลือกตั้ง. วารสารกฎหมาย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542).
เจริญ คัมภีรภาพ. การใช้ดุลพินิจที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 10 พฤษภาคม 254.6
ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. วารสารกฎหมาย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542).
โชคชัย สุทธาเวศ. ความวิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักการประชาธิปไตยของการเมืองไทย: บทวิพากษ์ต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550. รัฐสภาสาร ปีที่ 59 9 (2554) หน้า 57-94.
ดำริ บูรณะนนท์. พื้นฐานที่มาของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2538).
ธรรมนูญ พิทยาภรณ์. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยังมีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่. ดุลพาห ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2550) หน้า 23 - 31.
นนทพล นิ่มสมบุญ. บทบาทของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญใหม่. วารสารกฎหมาย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542).
นพนิธิ สุริยะ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2542).
นันทวัฒน์ บรมานันท์. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของไทย. วารสารกฎหมาย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542).
นันทวัฒน์ บรมานันท์. ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2540).
นันทวัฒน์ บรมานันท์. รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542).
ปัญญา อุดชาชน. วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.. .... รัฐสภาสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2551) หน้า 28 - 44.
เพลินตา ตันรังสรรค์. โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554. จุลนิติ ปีที่ 8 5 (2554) หน้า 81-91.
มารุต บุนนาค. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. วารสารกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2517).
ยุวรัตน์ กมลเวชช. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนและสมาชิกวุฒิสภา. วารสารกฎหมาย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542).
วิสุทธิ์ โพธิแท่น. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.. 2541. วารสารกฎหมาย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2540).
อภิวัฒน์ สุดสาว. ปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน. จุลนิติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2552) หน้า 113 - 121.
อภิวัฒน์ สุดสาว. ลำดับศักดิ์ทางกฎหมายระหว่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กับ พระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. จุลนิติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (2553) หน้า 125-135.
อมร จันทรสมบูรณ์ . ข้อพิจารณาในร่าง พ...การตรวจเงินแผ่นดินของรัฐ พ.. … . วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2536).