กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศเยอรมัน / สัญญาทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง / บทความ
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. องค์ประกอบของ "นิติกรรมทางปกครอง" ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2530) .
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 3 (ธันวาคม 2541).
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2542) .
มานิตย์ วงศ์เสรี. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการบอกเลิกสัญญาทางปกครองตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 (Verwaltungsverfahrensgesetz)ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 2 .
มานิตย์ วงศ์เสรี. คำสั่งโยกย้ายข้าราชการในระบบกฎหมายเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน 2545.