กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศเยอรมัน / สัญญาทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง / หนังสือ
มานิตย์ วงศ์เสรี. หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน. กรุงเทพฯ: สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.