รัฐธรรมนูญไทย / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / หนังสือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553.
คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น สถาบันการศึกษาองค์การธุรกิจและองค์การเอกชน. โครงการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ภาคเอกชน. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น สถาบันการศึกษา องค์การธุรกิจและองค์การเอกชน, ม.ป.ป.
ดำริห์ บูรณะนันท์. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การออกเสียงประชามติ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
นัยนา เกิดวิชัย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540; และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: นิตินัย, 2541.
นิตินัย นาครทรรพ และเกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ. กรุงเทพฯ: วิศิษฏ์สรอรรถ, 2547.
มานิตย์ จุมปา. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.. 2541. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.  
ยุวรัตน์ กมลเวชช, อัครเมศวร์ ทองนวล และ คมชาญ เล่าสกุล. รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.    
ยุวรัตน์ กมลเวชช, อัครเมศวร์ ทองนวล และ คมชาญ เล่าสกุล. รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.  
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. รวมรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538.
วิสุทธิ์ โพธิแท่น. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.. 2541 พร้อมประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.,   2541.
ศานิต สร้างสมวงษ์. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542: ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อการฟ้องดำเนินคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2538.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ. รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย สำคัญที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ: ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย, 2541.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550.  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550: พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: กองการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
อำไพ อรัญนารถ. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
อุดม รัฐอมฤต.   การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.