กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศเยอรมัน / ดุลพินิจ / บทความ
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับดุลพินิจฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 8 (2532).
รองพล เจริญพันธุ์. การใช้ดุลพินิจในกฎหมายเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2521) .