กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศเยอรมัน / ความรับผิดของฝ่ายปกครอง / บทความ
พูนศักดิ์ ไวสำรวจ. ความรับผิดของฝ่ายปกครองในฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 6 ตอน 3 (ธันวาคม 2530).