กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศเยอรมัน / การปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค / บทความ
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นในเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2537).