กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศเยอรมัน / การปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค / หนังสือ
ปรัชญา เวสารัชช์. การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น, 2543.