รัฐธรรมนูญไทย / สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ / วิทยานิพนธ์
กรกาญจน์ อรุณปลอด. การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดทางกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
กิตติพงษ์ วงศ์กิติ. สิทธิในหลักประกันเพื่อการดำรงชีพเมื่อพ้นภาวะการทำงานตาม มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศึกษาเฉพาะกรณี : ผู้ประกอบอาชีพนักมวยตามพระราชบัญญัติกีฬา มวย พ..2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,   2554.
เกรียงไกร รอบรู้. ความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550). วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
ขจิตพรรณ สุขแสง. การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
ขรรค์เพชร ชายทวีป. ผู้ทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
ฅนไทย ก้วนหิ้น. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์. สิทธิของประชาชนในการต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
จักรี นะวาระ. การใช้สิทธิบุคคลในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
ฉันทนา ไกรสถิตย์. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
ชยกร แก้วมาก. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนุญภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
ชลธิชา บุญเสถียร. ปัญหาเกี่ยวกับผลบังคับของสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,   2555.
ชัชวาร มีเมตตา. สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ..2550 : ศึกษากรณีปัญหาสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
ถิรวรรณ กลางณรงค์. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน และการคุ้มครองสิทธิของบุคคล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ทัน ทองดี. การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.. 2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษา เฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556.
เทียนเงิน อุตระชัย. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับขอบเขตการใช้เสรีภาพในการนำเสนอภาพข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
ธนาชัย สุนทรอนันตชัย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางด้านการศึกษาของคนพิการใน ระดับอุดมศึกษา : ศึกษากรณีผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ธาริณี องค์สุทธิสวัสด์ิ. ปัญหาการจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยประกาศห้าม ทำและเผยแพร่โพลเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้ง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
ธีรดา โสมะนันทน์. สิทธิและเสรีภาพของคนพิการทางการมองเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย               ( ..2540 ). วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
นพดล นิ่มหนู. ระดับความเป็นรัฐสวัสดิ การของประเทศไทย : ศึกษาพัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
นราธิป แย้มศรี. สิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540: ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจฟ้องคดีอาญาของประชาชนในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในเวลาปกติ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2542.
บรรพต ภาคยุทธ. บทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
บุญชัย วสุนธรา. การใช้สิทธิทางศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 วรรค 2 และวรรค 3. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
บุศรา เกิดวิชัย สิทธิของจำเลยที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
ปัญจนี เจียมสันดุษฎี. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิทธิเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.. 2540. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ปัญจพาณ์ นรถี. เสรีภาพสื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 35 วรรคสอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
ปัญญา จิตตานุ. ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมบรรทัดฐานในเชิงรูปธรรมเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์. สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
พนารัตน์ มาศฉมาดล. สิทธิเสรีภาพของสตรีไทย ภายใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.. 2475). วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
พรทิพย์ ชุ่มวัฒนะ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
พลังชาติ เหมือนแก้ว. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ ศึกษา กรณีการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,   2556.
พลัฏฐ์ ทับทิ. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
พัชราภรณ์ กองอุบล. สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังตามรัฐธรรมนูญ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
พิมลพรรณ ขานพล. มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อ สตรี : ศึกษากรณีคุ้มครองสิทธิสตรีตามกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
2551.

เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม.

สิทธิเสรีภาพในการทำแท้งของหญิง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2552.

แพรพรรณ ศรีอนันต์.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2549.

ภคพล สวัสดิ์เวช.

ปัญหาทางกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของข้าราชการพลเรือนสามัญ

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2553.

ภวิกา ไชยดวง

การจำกัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2543.

ภัทรดา เมฆานันท์

หลักความเสมอภาคกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน: ศึกษากรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2557.

ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร

การจำกัดการใช้สิทธิและ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540มาตรา 29: ศึกษาเฉพาะกรณีการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมาย จำกัดสิทธิและเสรีภาพ.   

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2545. 

ภาวณิ ี อินต๊ะแปง.

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายในคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2522 : ศึกษาเฉพาะกรณีการ

เผยแพร่ภาพของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายในหนังสือพิมพ์.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2554.

มยุรี จำจรัส.

การจำกัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จำเป็น และการไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2550.

มนชนก เกิดแก้ว.

การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

 

2557.

มรกต สุจิตตกุล.

สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเท่า

เทียมกัน : ศึกษากรณีเจ้าพนักงานถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2551.

มาโนช สุขสังข์.

มาตรการทางกฎหมายในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น

ธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

มาตรา 85(2).

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

 

2557.

มารศรี เพ็ญโรจน์.

สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540: ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิ ที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2542.

ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์.

สิทธิและเสรีภาพของรักร่วมเพศชายตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ : วิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2543.

ระพีพรรณ วรรณกลัด.

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีการร้อง

ทุกข์ของผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

 

2555.

รังสี มุทธามุนี

ปัญหาความรับผิดชอบ   ร่วมกันของคณะรัฐมตรีในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2557.

ริยา เด็ดขาด.

เสรีภาพในการถือศาสนาและการเผยแผ่ศาสนาตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2546.

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540.   

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2542.

วารุณี วัฒนประดิษฐ.

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2551.

วิชชุดา อุ่นจิตติกุล.

สิทธิการเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2548.

วิลาวัลย์ อินทร์เจริญ.

การควบคุมกฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญให้กระทําเท่าที่

จําเป็นและมิให้มีผลกระทบต่อสาระสําคัญแห่งสิทธิ และเสรีภาพ :ศึกษากรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2549.

วีริยา เจียมศิริ.

ปัญหาการตราและการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังกรณีการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2553.

ศักดิ์ชัย ชื่นศิริกุล.

การสละสิทธิหรือการไม่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเฉพาะกรณีการจับและการค้น.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2547.

ศิริพร ไชยสูรยกานต์.

การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสถานการณ์พิเศษ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2554.

สถาพร เชาวนสุภา.

การจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ..2534.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2557.

สมเจตน์ คงรอด.

สิทธิและเสรีภาพของทหาร.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2550.

สวรัตน์ พูนทวีธรรม.

อำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารในการจับกุมและควบคุมตัวที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2554.

สรภัทร สีระสาพร.

ความสำคัญของคำประกาศสิทธิ มนุษยชนและพลเมือง ค.. 1789 ของฝรั่งเศสที่มีต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2547.

สุพจน์ เวชมุข.

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕๗() ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2552.

สุดปรารถนา นีละไพจิตร.

สิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2550.

สุรศักด์ิ บุญญานุกูลกิจ.

ความผูกพันขององค์กรของรัฐและเอกชนต่อสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2557.

อนุสรณ์ มหากิจสิริ.

การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2551.

อธิลักษณ์ ศรีหทัย.

การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 7).

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2552.

อภิญญาณ์ วรนันตกุล.

ความสงบเรียบร้อยหรือสิทธิเสรีภาพ: การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2546.

อัครินทร์ อัคนิทัต

การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยภายใต้

กฎหมายไทย : ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2552.