รัฐธรรมนูญไทย / สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ / บทความ
Kriengkrai Charoenthanavat. The Thai Constitution of 1997: A study on Protection Rights and Liberties. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549.
กระมล ทองธรรมชาติ. องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 5: ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, หน้า 175 - 181.
กฤษณ์ วสีนนท์.   เสรีภาพในทางการค้าและอุตสาหกรรมในระบบกฎหมายไทย : การจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่าง เป็นธรรมโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วารสารกฎหมาย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2547) หน้า 65 - 92.
กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองและขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2554) หน้า 1-6.
กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ. หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : แนวความคิดและภาคปฏิบัติ. จุลนิติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2554) หน้า 1-3.
กัมพล อยู่มั่นธรรมา. สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบกฎหมายไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายสหภาพยุโรป. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 11 ฉบับที่ 33 (กันยายน - ธันวาคม 2552) หน้า 137 - 179.
กิตติศักดิ์ ปรกติ. ปัญหาความ (ไม่) ชอบธรรมของภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมภายใต้โครงสร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับบริการ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2545.
กิตติศักดิ์ ปรกติ. อำนาจรัฐกับการดักฟังทางโทรศัพท์. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2539).
กุลพล พลวัน. การพิจารณาคดีระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในกฎหมายไทยที่มีผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน . วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 5 เล่มที่ 13 (มกราคม - เมษายน, 2546).
กุลพล พลวัน.   อำนาจรัฐในการตรากฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล:ศึกษากรณีกฎหมาย ป... และกฎหมาย ป.... รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรุงเทพฯ:สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548, หน้า 139 - 156.
เกรียงไกร รอบรู้ และคณะ ปัญหาการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ. จุลนิติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2554) หน้า 84-90.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ หลักความเสมอภาค . www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 12 มกราคม 2547.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ . เสรีภาพทางกายภาพตามแนวคิดทางกฎหมายของฝรั่งเศส . www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 20 กันยายน 2547.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. การจำกัดสิทธิและเสรีภาพ. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 3 เล่ม 9 (กันยายน - ธันวาคม, 2544).
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. วิเคราะห์แนวความคิดสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง. วารสารกฎหมาย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543).
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ: ปรัชญาสังคมอารยะเพื่อสังคมสงบสุขยั่งยืน. รัฐสภาสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554) หน้า 95 - 102.
เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง. ปัญหารูปแบบการระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 8 เล่มที่ 23 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) หน้า 121 - 140.
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. หลักประกันจากการถูกจับกุม ตรวจค้น ที่ไม่เป็นธรรม. วารสารนิติศาสตร์  
ไกรพล อรัญรัตน์.   กฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะ: พัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการชุมนุม ในประเทศไทย. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 150 - 172.
เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง.   ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะด้านการศึกษา. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550,หน้า 241 - 244.
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.   ปัญหาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญในกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวน. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 483 - 493.
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.   หลักประกันตามรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรุงเทพฯ:สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548, หน้า 181 - 196.
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ: กับกติกาที่ควรจะเป็น. จุลนิติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2552) หน้า 59 - 70.
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ: หลักทั่วไปและข้อจำกัด. บทบัณฑิตย์ ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2552) หน้า 1 - 38.
เจริญ คัมภีรภาพ. สิทธิพลเมือง อธิปไตยของปวงชน : ฐานะและบทบาทที่ลดลง. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 26 มกราคม 2547.
ชนนันท์ ศรีทองสุข และคนอื่นๆ.   สิทธิที่จะมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา 56 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 21 ตอนที่ 3 หน้า 3 - 19.
ชนาทร จิตติเดโช. เสรีภาพทางศาสนากับปัญหาสิทธิมนุษยชน. วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (มกราคม - เมษายน 2550) หน้า 77 - 109.
ชนินทร์ ติชาวัน.   สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 156 - 167.
ชลธิชา บุญเสถียร. ผลบังคับของสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 7 (2555) หน้า 65-80.
ชลภูมิ เย็นทรวง.   การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (มกราคม - เมษายน 2550) หน้า 145 - 164.
ชุมพร ปัจจุสานนท์ และ กิตติเดช สูตรสุคนธ์. สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในบริบทของทหาร. วารสารกฎหมาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2532).
ชูศักดิ์ ปริปุญโญ.   การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 9: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 255 - 261.
เชาวนะ ไตรมาศ.   ศาลรัฐธรรมนูญกับความหลากหลายของมาตรการส่งมอบบริการด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 19 (มกราคม - เมษายน 2548) หน้า 69 - 80.
เชาวนะ ไตรมาศ. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับข้อคิดเห็นบางประการในการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 8 เล่มที่ 22 (มกราคม - เมษายน 2549) หน้า 69 - 92  
ณรงค์ ใจหาญ. ... ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมูนิสต์กับเสรีภาพประชาชน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2527).
ณรงค์เดช สรุโฆษิต. เสรีภาพในการเผยแพร่โพลเลือกตั้ง: กรณีศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส เกาหลี และฟิลิปปินส์. วารสารกฎหมาย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2551) หน้า 231 - 262.
ถาวร เกียรติทับทิว. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความเป็นจริงและในทางปฏิบัติ. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 2 เล่ม 4 (มกราคม - เมษายน, 2543).
ทิพย์ชนก รัตโนสถ. สิทธิของนักโทษ. วารสารนิติศาสตร์ เล่ม 4 ตอน 1 (มิถุนายน 2515).
ธนาทร จิตติเดโช. เสรีภาพทางศาสนากับปัญหาสิทธิมนุษยชน. วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปีที่ 9 เล่มที่ 25 (2) (มกราคม - เมษายน 2550) หน้า 77 - 109
ธานิต วงศาโรจน์.    กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 21 (กันยายน - ธันวาคม 2548) หน้า 100 - 166.
ธีรพงษ์ ปีตวัฒนกุล. หลักความยินยอมให้จัดเก็บภาษีของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (2555) หน้า 48-58.
ธีรวัฒน์ ไตรวารี. สิทธิในการมีล่ามของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา. วารสารกฎหมาย ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2538).
ธีระ สุธีวรางกูร. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2542).
นพนิธิ สุริยะ.   วิเคราะห์สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 20 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2548) หน้า 28 - 39.
นภดล ช. สรพงษ์. ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อความเสมอภาค. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 21 (กันยายน - ธันวาคม 2548) หน้า 76 - 99.
นภดล ช. สรพงษ์. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในอดีตกับการรับรองความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน. วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (มกราคม - เมษายน 2550) หน้า 5 - 33.
นภดล ช. สรพงษ์. หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาและการตีความของศาลฎีกา วารสารคณะตุลาการัฐธรรมนูญ ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (3) (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) 186 - 206.  
นันทวัฒน์ บรมานันท์ การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 20 ตุลาคม 2546.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (.. 2540). วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 4 เล่ม 11 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2545).
นิตสิต ระเบียบธรรม. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 9: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 248 - 254.
บรรเจิด สิงคะเนติ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2535)
บรรเจิด สิงคะเนติ . ความเสมอภาคในการสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ . www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547.
บรรเจิด สิงคะเนติ . สรุปการเสวนาวิชาการ “เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญกับการสลายการชุมนุม”. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 22 มีนาคม 2547.
บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์. หลักความได้สัดส่วน. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 1เล่ม 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม, 2542).
บรรเจิด สิงคะเนติ. การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2552) หน้า 225 - 252.
บรรเจิด สิงคะเนติ. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 และ 17 กุมภาพันธ์ 2546.
บรรเจิด สิงคะเนติ.   คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลปกครอง : กรณีสิทธิในการสมัครสอบ. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 14 ตุลาคม 2548.
บรรเจิด สิงคะเนติ. สิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 3 เล่ม 9 (กันยายน - ธันวาคม, 2544).
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2541).
บรรเจิด สิงคะเนติ. การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2553) หน้า 33-56.
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 73 - 80.
บุญเสริม นาคสาร.   การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 4 เมษายน 2548.
ประสาท พงษ์สุวรรณ์.   การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 451 - 496.
ปราณพงษ์ ติลภัทร. สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรุงเทพฯ:สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548, หน้า 55 - 90.
ปราณพงษ์ ติลภัทร.   แนวทางการใช้สิทธิของประชาชนกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. รัฐสภาสาร  ปีที่ 53 เล่มที่ 10 (ตุลาคม 2548) หน้า 1 - 78.
ปัญจพาณ์ นรถี. เสรีภาพสื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 35 วรรคสอง. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2555) หน้า 109-116.
ปัญญา จิตตานุ.   ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมบรรทัดฐานในเชิงรูปธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 8: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลัก นิติธรรม กรุงเทพฯ:สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 412 - 443.
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์. การจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยรัฐในประเทศฝรั่งเศส www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 24 มกราคม 2548
ปิยบุตร แสงกนกกุล. 30 ปี กฎหมายการทำแท้งเสรีในฝรั่งเศส. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 10 มกราคม 2548.
ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. การชุมนุมสาธารณะ (Public Assembly). รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 150 - 155.
พนัส ทัศนียานนท์. สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของชนชาวไทย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2522).
พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย. ไทยควรมี พ... การชุมนุมในที่สาธารณะหรือไม่. จุลนิติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2551) หน้า 135 - 138.
พัชร์ นิยมศิลป.   ชุมนุมอย่างไรจึงจะเป็นการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 342 - 349.       
พิมพ์ดาว จันทรขันตี. คดีดักฟังโทรศัพท์และสิทธิในการมีชีวิตส่วนตัว . www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 27 ธันวาคม 2547.
พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์.   ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2: ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546, หน้า 51 - 78.
พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์. เสรีภาพของสื่อภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ   ปีที่ 8 เล่มที่ 22 (มกราคม - เมษายน 2549) หน้า 93 - 124  
พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์.   เสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบัน. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 5: ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน กรุงเทพฯ:สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, หน้า 90 - 132.
เพลินตา ตันรังสรรค์. เสรีภาพในการชุมนุม : ประเทศไทยจะได้อะไรจาก พ... การชุมนุมสาธารณะ. จุลนิติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2552) หน้า 71 - 79.
ภาษพงษ์ เรณุมาศ.   สิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าว (Alien)ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: ศึกษากรณีการแบ่งแยกสิทธิมนุษยชน (Human Rights) กับสิทธิพลเมือง (Civil Rights). วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 (มกราคม - เมษายน 2552) หน้า 68 - 85.
ภาสพงษ์ เรณุมาศ.   สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) .. 2549 จริงหรือ?. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550,หน้า 349 - 354.
โภคิน พลกุล. รัฐธรรมนูญไทยกับหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2527).
มานิตย์ จุมปา. รัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 22 กันยายน 2546.
มานิตย์ จุมปา. สิทธิในการใช้นามสกุลหญิงมีสามี เส้นบรรจบระหว่างความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลกับความเป็นเอกภาพของสถาบันครอบครัว . www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 8 กันยายน 2546.
ฤทัย หงส์สิริ. “ผู้มีส่วนได้เสีย” กับการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์. สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
ฤทัย หงส์สิริ. การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและมาตรการของรัฐที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 2 เล่ม 6 (กันยายน - ธันวาคม 2543).
วนิดา ไชยชเนตรตี. ข้อความคิดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 19 เมษายน 2547.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. เงื่อนไขการตรากฎหมายจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน “มาตร” ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2543).
วรชัย แสนสีระ. สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร. จุลนิติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2553) หน้า 115 - 129.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2540).
วารุณี วัฒนประดิษฐ. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2551) หน้า 341 - 355.
วิชช์ จีรแพทย์ . สิทธิมนุษยชน VS สิทธิพลเมือง. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 5 เล่มที่ 13 (มกราคม - เมษายน 2546).
วิชช์ จีระแพทย์. ชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับสิทธิตามกฎหมายไทย. รัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2552) หน้า 73 - 147.  
วิชช์ จีระแพทย์. แนวคิดสิทธิชุมชนของไทย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 3 เล่ม 9 (กันยายน - ธันวาคม 2544).
วิชช์ จีระแพทย์. มองย้อนแนวคิดสิทธิชุมชนของไทย. จุลนิติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2553) หน้า 35 - 53.
วิชช์ จีระแพทย์. สิทธิของประชาชนในการฟ้องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. รัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2552) หน้า 7 - 166.   
วิชช์ จีระแพทย์. สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมทางเพศจากโรคเอดส์. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 4 เล่ม 12 (กันยายน - ธันวาคม 2545).
วิชช์ จีระแพทย์. สิทธิชุมชนไทยเปรียบเทียบ. รัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2553) หน้า 11 - 83.   
วิชา มหาคุณ . ผลกระทบของกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2524).
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. คนพิการกับสิทธิทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2540).
วิษณุ เครืองาม . สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2524).
วุฒิชัย จิตตานุ. การบังคับใช้หลักการสัดส่วน (Principle of Proportionality) ในการคุ้มครองสิทธิปัจเจก. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 8 เล่มที่ 22 (มกราคม - เมษายน 2549) หน้า 41 - 68  
วุฒิชัย จิตตานุ.    สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 5: ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, หน้า 151 - 174.
ศรชัย โพธิสุวรรณ. ปัญหาการจัดทำปฏิทินหมายจับ : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทบสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2553) หน้า 44-52.
ศักดา ธนิตกุล.   รัฐธรรมนูญไทยกับเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ: มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์. วารสารกฎหมาย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2547) หน้า 57 - 64.
ศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ: ศึกษาจากกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานบริการ. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 276 - 286.
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา. สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 46 และมาตรา 56. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 6: การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, หน้า 415 - 421.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. หลักความเสมอภาค. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2543).
สมชาย ปรีชาศิลปกุล. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ. วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 102 (ธันวาคม 2551) หน้า 68 - 69.
สมชาย ปรีชาศิลปกุล. เสรีภาพในการชุมนุมที่ไม่บริสุทธิ์. วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 83 (พฤษภาคม 2550) หน้า 60 - 61.
สมัชญ์ สมบัติพานิช. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: บทเฉพาะกาลที่ไร้สภาพบังคับ. รัฐสภาสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2551) หน้า 7 - 46.  
สาโรช โชติพันธุ์.   เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 6: การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, หน้า 286 - 326.
สำราญ นาบุตร. โพลกับเสรีภาพทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญ. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรุงเทพฯ:สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548, หน้า 157 - 180.
สิทธิพร เศาภายน. สิทธิการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของบุคคลตามมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 9: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 12 - 48.  
สุพิน พุ่มพวง. ความไม่เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีประกอบวิชาชีพของพนักงานสอบสวนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2554) หน้า 53-57.
สุจิต บุญบงการ. ความชัดเจนในสิทธิและเสรีภาพ : ค่านิยมกับการพัฒนาประชาธิปไตย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 2 เล่ม 5 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2543).
สุรพล สุยะพรหม. พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. พุทธจักร ปีที่ 66 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2555).
เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย และคณะ. คุณภาพชีวิตสตรีภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 (2553) หน้า 49-63.
เสาวนีย์ อัศวโรจน์. รัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญไทย : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2552).
อมร รักษาสัตย์.   การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและการไม่ขัดหรือไม่แย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและความหมายของกฎหมาย. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 453 - 472.
อาภัสรา เทพจำนงค์.   ศาลกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (.. 2540): กรณีที่ยังไม่มีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ. ดุลพาห ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) หน้า 146 - 163.
อาภัสรา เทพจำนงค์. พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทยกับการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว (Privacy Rights) : อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต. ปีที่ 63 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2550).
อภิวัฒน์ สุดสาว หลักความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จุลนิติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2554) หน้า 145-155.
อุระ หวังอ้อมกลาง.   สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ความเป็นจริงและในทางปฏิบัติ. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 473 - 482.