รัฐธรรมนูญไทย / การมีส่วนร่วมของประชาชน / หนังสือ
James L. Creighton. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์สันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า, 2543.  
Thawilwadee Bureekul.   Community Participation in Decentralization in Thailand. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2553.
แก้วสรร อติโพธิ. ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่: กุญแจสำคัญของการพัฒนาการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,   2539.
โภคิน พลกุล. การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540.  
คณะบุคคลเพื่อทำการวิจัยเรื่องกระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ. รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ. กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551.
คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม.     รายงานการวิจัย เรื่องแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว และคนอื่นๆ.   รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ พ..2540. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคนอื่นๆ.  ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สายธาร, 2544.
ชาญชัย แสวงศักดิ์.   การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.
ถวิลวดี บุรีกุล และปัทมา สูบกำปัง. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.. .... นนทบุรี: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2553.  
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ.         แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.  
ถวิลวดี บุรีกุล และคนอื่นๆ.   รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547.
ถวิลวดี บุรีกุล.   พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
นรนิติ เศรษฐบุตร และคนอื่นๆ .  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย: องค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. เชียงใหม่: สิริลักษณ์การพิมพ์, 2547.  
นวลน้อย ตรีรัตน์ และคนอื่นๆ.  รายงานการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. . กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2543.
นันทวัฒน์ บรมานันท์.   รายงานการวิจัย เรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (.. 2540). กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล.       ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม = Participatory Democracy. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล และไพฤทธิ์ สุขเกิด.    การมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนและธนาคารขยะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร: รายงานการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.   รายงานการวิจัย เรื่องโครงการจัดทำรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ­­­­­. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.  รายงานการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549.
วนิดา  แสงสารพันธ์.  หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน The Initiative Process. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548.
สถาบันพระปกเกล้า. การเมืองฐานประชาชน: ความยั่งยืนของประชาธิปไตย เล่ม  2. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
สถาบันพระปกเกล้า. การเมืองฐานประชาชน: ความยั่งยืนของประชาธิปไตย เล่ม 1. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
สังคีต พิริยะรังสรรค์. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการแก้ปัญหาคอรัปชั่น. กรุงเทพฯ: สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547.
อรทัย ก๊กผล. คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับนักบริหารท้องถิ่น. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552.  
อรทัย ก๊กผล. วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. .... กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2552.