รัฐธรรมนูญไทย / การเลือกตั้ง / หนังสือ
12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤตเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553.
กมล สมวิเชียร. ปฏิรูปการเมือง เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง พร้อมร่างรัฐธรรมนูญฉบับลอสแองเจลิส. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2540.
กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขสำราญ และปรีชา หงส์ไกรเลิศ. การเลือกตั้ง พรรคการเมือง รัฐสภา และเสถียรภาพของรัฐบาล. กรุงเทพฯ: มาสเตอร์เพลส, 2531.
โกวิทย์ พวงงาม. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.
โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: แพร่วิทยา, 2517.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กฎหมายสำหรับประชาชน เล่ม 3 รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2542.
โคทม อารียา. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. การเลือกตั้ง พรรคการเมือง รัฐสภา และคณะทหาร. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2524.
ณัฐกร วิทิตานนท์, ธีระวัฒน์ ปาระมี คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555.
ดิเรก ชัยนาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญและเลือกตั้งพิสดาร: คำสอนชั้นปริญญาโท พ..2493. พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2494.
เทศา ธรรมชน. ประชาธิปไตยต้นแบบ. กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2555.
นนท์วินิจ เจริญนวชัย. กฎหมายเลือกตั้ง. นครปฐม : ภูมิการพิมพ์, 2555.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  การศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2543.
บุณยเกียรติ รักชาติเจริญ. คู่มือการบริหารงานและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,   2546.
บุณยเกียรติ รักชาติเจริญ. ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ. กรุงเทพฯ: ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2550.  
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
ประจักษ์ ก้องกีรติ. การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง : วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย. นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555.
ปัญญา อุดชาชน. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550.
พรชัย เทพปัญญา. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดชลบุรี. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
พิชัย นิลทองคำ. กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2555.
พรรณพร สินสวัสดิ์. ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548.
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การเลือกตั้งพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม่ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ภิญโญ ตันพิทยคุปต์. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดตรัง. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
มานวิภา อินทรทัต และปรีชาญาณ วงศ์อรุณ. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง. คำบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง การทหาร ประมวลปาฐกถา เล่ม 5. พระนคร: โรงพิมพ์เจริญลาภ, 2548.
วัชรา ไชยสาร. ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.
วิสุทธิ์ โพธิแท่น. ข้อควรรู้สำหรับนักการเมืองไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
วีระ เลิศสมพร. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
ศักดิ์ ไชยวัฒน์. กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2514.
ศักดิ์ ไทยวัฒน์. กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง: คำสอนชั้นปริญญาตรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2499.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
สมบัติ จันทรวงศ์. เลือกตั้งวิกฤตปัญหาและทางออก. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ คบไฟ , 2536.
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.  รายงานการวิจัย เรื่องความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. 2548. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
สุกิจ เจริญรัตนกุล. วัฏจักรการเมืองไทย: เลือกตั้ง - รัฐประหาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2529.
สุพิศ ปราณีตพลกรัง. คู่มือคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2552.
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, 2545.
สุมาลี มีจั่น. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดมหาสารคาม. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, อุดม รัฐอมฤต และกิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.