รัฐธรรมนูญไทย /การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / วิทยานิพนธ์
กมล กอบกัยกิจ. มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขผลประโยชน์ขัดกันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดับสูงในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543. 
กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
จิตติมา เมืองจีน. แนวทางการพัฒนาระบบไต่สวนในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
จาริณี ลิขิตธรรมวาณิช. องค์กรพิเศษเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการทุจริตที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
นภมณ พรแก้ว. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบทรัพย์ สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
มนต์ปรารถนา มณีรุ่ง. อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
ยุทธพงศ์ ภูวเศรษฐาวร. มาตรการตรวจสอบเชิง   ป้องกัน (Preventive Audit) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.. 2542 (Measures of Preventive Audit of Organic Act on state Audit, B.E.2542 (1999) วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี, 2556.
วิภาวี เทพสุวรรณ. ปัญหาการควบคุมการทุจริตของนักการเมือง: ศึกษากรณีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545. 
สุรพงค์ สุวรรณเจริญ. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546. 
สุรพงษ์ อินทรถาวร การตรวจสอบการใช้       อํานาจรัฐ :ศึกษากรณีการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
อรอุมา พรหมช่วย ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558.
อาคม วุฒิพงษ์. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยวิธีเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.