รัฐธรรมนูญไทย / การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / บทความ
กมล โสตถิโภคา. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 13 ฉบับที่ 39 (2554) หน้า 49-104.
กล้า สมุทวณิช. รัฐธรรมนูญกับมิติใหม่แห่งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2: ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546, หน้า 503 - 530.
กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ : กรณีการถือหุ้นของรัฐมนตรี. รัฐสภาสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2551) หน้า 7 - 34.  
กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์. หลักการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2550) หน้า 9 - 44.  
จิรนิติ หะวานนท์. การควบคุมโดยฝ่ายบริหาร. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 2 เล่ม 5 (พฤษภาคม - กันยายน 2543).
ดิเรก สุขสว่าง. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายภายใต้หลักความพอสมควรแก่เหตุ. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2554) หน้า 125-131.
นพดล. เฮงเจริญ.   กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพประชาชน กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548, หน้า 241 - 282.
นภดล ช. สรพงษ์.   รัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กับการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพประชาชน กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548, หน้า 283 - 204.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (.. 2540). www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 1 กรกฎาคม 2545.
นุกูล สัญฐิติเสรี. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยคณะกรรมการ ป... กับหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยและเสถียรภาพของรัฐบาล. รัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2546) หน้า 1 - 68.
บรรเจิด สิงคะเนติ. การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
บรรหาร กำลา. หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต. จุลนิติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (2553) หน้า 173-184.
บุญเสริม นาคสาร. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของคณะรัฐมนตรี. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 7 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 59 - 89.  
บุญเสริม นาคสาร. ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของรัฐบาลกับคำพิพากษาของศาลไทย. วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปีที่ 9 เล่มที่ 25 (2) (มกราคม - เมษายน 2550) หน้า 51 - 76.
ปราณพงษ์ ติลภัทร.    รัฐธรรมนูญ กับการใช้และการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยภาคประชาชน. รัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2552) หน้า 7 - 57.  
ปัญญา อุดชาชน. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45/2515 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 5 (2553) หน้า 42-65.
ปัญญา อุดชาชน. องค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย. รัฐสภาสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 (2554) หน้า 47-90.
พิมล ธรรมพิทักษ์. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดตามมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญ. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 5 เล่มที่ 15 (กันยายน-ธันวาคม 2546).
มานิตย์ จุมปา. การตรวจสอบพระราชกำหนดกรณีพระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 และ 17 กุมภาพันธ์ 2546.
วิชช์ จีระแพทย์.    การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับบทบาทของพนักงานอัยการ. รัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2552) หน้า 14 - 69.   
วุฒิชัย จิตตานุ. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของหลักสัดส่วนใบบทบัญญัติแห่งกฎหมายของโลก (1). วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2555) หน้า 115-128.
วุฒิชัย จิตตานุ. ระบบการตรวจสอบความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญของโลก (ตอน 2) วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (2554) หน้า 6-55.
ศิวาภรณ์ เฉลิมวงศ์. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (2553) หน้า 84-117.
สถาพร เริงธรรม.  คอร์รัปชั่น : แนวคิดการต่อต้านและข้อสังเกตบางประการ. วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549).
สมใบ มูลจันที.   องค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ โครงสร้าง ที่มาและลักษณะการเข้าสู่ตำแหน่ง. รัฐสภาสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2545) หน้า 11 - 77.
สโรช สันตะพันธุ์. การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: ข้อเสนอสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550,หน้า 175 - 187.
สโรช สันตะพันธุ์.  การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ: ข้อเสนอสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 16 ตุลาคม 2549.
สุริยา ปานแป้น. ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบความชอบด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2554) หน้า 193-201.
สำราญ นาบุตร. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับมาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม. วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ                             ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (3) (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) หน้า 249 - 280.
อัชกรณ์ วงศ์ปรีชา. จากเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสู่ อบต. และการเลือกตั้งโดยตรงผู้บริหารท้องถิ่น. วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2548) หน้า 43 - 60.