รัฐธรรมนูญไทย / การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / หนังสือ
กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์. รัฐธรรมนูญใหม่กับการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ และคณะ. การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ : รายงานการศึกษาวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554.
คัมภีร์ แก้วเจริญ. การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นต้นพนักงานอัยการ. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
เจริญ เจษฎาวัลย์. การตรวจสอบภาครัฐ. กรุงเทพฯ: พอดี, 2546.
เจริญ เจษฎาวัลย์. ทางสู่ธรรมาภิบาล = Good governance to - be. นนทบุรี : บริษัท พอดี จำกัด, 2552.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 18), 2555.
นวลน้อย ตรีรัตน์ และคนอื่นๆ.   รายงานการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2543.
นวลน้อย ตรีรัตน์ และคนอื่นๆ.   รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่องการตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การถอดถอนจากตำแหน่ง. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
นิยม รัฐอมฤต และคนอื่นๆ.   รายงานการวิจัย เรื่องกระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง.  กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2545.
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 4), 2554.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การตรวจสอบทรัพย์สินและการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์. นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2552.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2554.
ปัญญา อุดชาชน. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.  
ปัญญา อุดชาชน.   รายงานการวิจัยเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา, 2549.
ปรีชา จำรัสศรี. หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2555.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร.   รายงานการวิจัย เรื่องการคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2542.
พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์.   รายงานการวิจัย เรื่องการกำหนดห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดำเนินกิจการตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548.
มณเฑียร เจริญผล. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่), 2555.
มานิตย์ จุมปา. ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2553.
วิษณุ เครืองาม. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม. นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2552.
วีระพงษ์ บุญโญภาส และคนอื่นๆ. รายงานการวิจัย เรื่องการเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป... กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2546.
สนิท จรอนันต์. รายงานการวิจัย เรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและการตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2544.
สิทธิกร ศักดิ์แสง. หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ : นิติธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2554.
สุรพล นิติไกรพจน์. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน. นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2553.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2552.
สุรพล นิติไกรพจน์. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. การดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545.
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. การคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. กรุงเทพฯ: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 2549.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547.  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. การถอดถอนจากตำแหน่ง. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551.
สำนักงานศาลปกครอง. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2552) ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ศาลปกครอง 9 มีนาคม 2553. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553-2554.
อุดม รัฐอมฤต. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.  
อุดม รัฐอมฤต. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การถอดถอนออกจากตำแหน่ง. นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2552.
อัครเมศวร์ ทองนวล. การตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
อัมมาร สยามวาลา และคนอื่นๆ.   รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่องการเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.. 2540. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
อุดม รัฐอมฤต.  การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544.