รัฐธรรมนูญไทย / องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / ศาลรัฐธรรมนูญ / หนังสือ
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. ศาลรัฐธรรมนูญ และวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538.
กาญจน์ วรกุล. ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ : รายงานการศึกษาวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554.
ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการพิจารณาและการบังคับตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
ชมรมรักษ์ธรรม. ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549.
ชำนาญ พิเชษฐพันธ์. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณี เนวิน ชิดชอบ. กรุงเทพฯ: ฟ้าอภัย, 2542.
เชาวนะ ไตรมาศ. การใช้กลไกรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2546.
ธนะชัย ผดุงธิติ. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 5 ปี พ.. 2541 - 2545. กรุงเทพฯ: นิติรัฐ, 2545.
นพดล เฮงเจริญ และคณะ. ศาลรัฐธรรมนูญไทย: อดีต ปัจจุบัน อนาคต. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2543.
นันทวัฒน์ บรมานันท์.  รายงานการวิจัย เรื่องการให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. รายงานการวิจัย เรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. รายงานการวิจัย เรื่องกระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
นันทวัฒน์ บรมานันท์.   รายงานการวิจัย เรื่องปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
นันทวัฒน์ บรมานันท์.   รายงานการวิจัย เรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
บงกช วงษ์ไทย และปัทมา นรินทร์. พัฒนาการองค์กรอิสระในประเทศไทย: กรณีศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.  
บรรเจิด  สิงคะเนติ. รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.
บรรเจิด สิงคะเนติ. ศาลรัฐธรรมนูญ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
บรรเจิด สิงคะเนติ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544.
บรรเจิด สิงคะเนติ.  รายงานการวิจัย เรื่องการคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
บุญเสริม เปรมธาดา. บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์: จากอดีต …สู่ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2543.
บุญร่วม เทียมจันทร์. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดียุบพรรคประชาธิปัตย์เรื่อง ใช้เงินสนับสนุนพรรค 29 ล้านบาท กรณีบริจาคเงิน 258 ล้านบาท. กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2554.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2554.
บรรเจิด สิงคะเนติ. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2555 2555.
ปรีชา เฉลิมวณิชย์. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์ , 2543.
ปัญญา อุดชาชน. รายงานการวิจัยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550.
ปัญญา อุดชาชน. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.
พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ (บรรณาธิการ). สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ พ.. 2541 - 2548. กรุงเทพฯ: ศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
มานิตย์ จุมปา. คู่มือศึกษาคดีรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (..2540). กรุงเทพฯ: วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 5), 2546.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัย และผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  รายงานการวิจัย เรื่องวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคนอื่นๆ.  โครงการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคนอื่นๆ. โครงการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ส่วนที่ 2. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2546.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคนอื่นๆ. โครงการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ส่วนที่ 1. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2546.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคนอื่นๆ. โครงการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ส่วนที่ 2. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2546.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคนอื่นๆ. โครงการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 3 ส่วนที่ 1. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2547.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคนอื่นๆ. โครงการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 3 ส่วนที่ 2. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2547.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 6 คำวินิจฉัยที่สำคัญ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ศาลรัฐธรรมนูญไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และการบริหารงานบุคคลกับศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545.
วุฒิชัย จิตตานุ. กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,   2549.
ศาลรัฐธรรมนูญ.  สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ พ.. 2541 - 2548.   กรุงเทพฯ: ศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
ศาลรัฐธรรมนูญ. รายงานประจำปีศาลรัฐธรรมนูญ พ.. 2541. กรุงเทพฯ: ศาลรัฐธรรมนูญ, 2540.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. รายงานการวิจัย เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และกล้า สมุทวนิช. รายงานวิจัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.  
สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ. ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546.
สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม), 2555.
สุวิทย์ ธีรพงษ์. ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2541.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และวาระการดำรงตำแหน่ง: เอกสารข้อมูลเฉพาะกรณี. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการวุฒิสภา, 2545.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2545.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. A Basic Understanding on The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2545.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2543 เล่ม 4. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2543.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2543 เล่ม 5. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2543.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์การปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2546.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2543. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาล รัฐธรรมนูญ, 2543.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2541.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2542. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2542.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รายงานศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2542. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2543.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ(พิมพ์ครั้งที่ 3), 2549.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1: ศาลรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2544.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2: ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 5: ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2541.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมฯ ของศาลรัฐธรรมนูญ: ความเป็นอิสระ เปิดเผย และสุจริต. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,   2549.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับพิเศษ). กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2544. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2544.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2545. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2546. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2547. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2548. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 6 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 2549.  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 7 ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม. กรุงเทพฯ: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 8, ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม. กรุงเทพฯ: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552.  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 9 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน. กรุงเทพฯ: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553.  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,   2548.
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 9 เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553.
สำนักงานศาลยุติธรรม. รวมคำวินิจฉัยที่องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2554.
อมร รักษาสัตย์.  ตุลาการเสียงข้างน้อย แพ้แต่ไม่ผิด. กรุงเทพฯ: วี.เจ พริ้นติ้ง, 2547.
อุดม รัฐอมฤต และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องสภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
อุดม รัฐอมฤต และคนอื่นๆ. รายงานการวิจัย เรื่องการอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2544.