รัฐธรรมนูญไทย / องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / ศาลปกครอง / วิทยานิพนธ์
กนกวรรณ อิทธิวิภาต. ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย). วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
กมลวิศว์ แก้วแฝก. สถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ณรงค์ นุ้ยแก้ว. ปัญหาการแบ่งแยกอำนาจศาลปกครองในการกระทำทางปกครอง และการกระทำทางอาญา และการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ทรงไชย พัฒนวศิน. ปัญหาการอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีคำวินิจฉัยคดียึดทรัพย์ พ...ทักษิณ ชินวัตร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ธีรัญชา สระทองอุ่น. ขอบเขตในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
ประพัทธ์ ปทุมรัตน์วรกุล. บทบาทศาลปกครองกับการพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
ปรานี สุขศรี. การคุ้มครองสิทธิของข้าราชการโดยศาลปกครอง : ศึกษาการอ้าง “เหตุผล” ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
มาเรียม วิมลธร. ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ : ศึกษากรณีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เมษยา จิระวงศ์. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
รัตนลักษณ์ นาถนิติธาดา. การไกล่เกลี่ยคดีปกครองโดยศาลปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์. การควบคุมมูลเหตุทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองโดยศาลปกครองไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
วิโรจน์ ธิตา. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะรัฐประหารโดยศาลปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
วิลาวรรณ เมืองสุวรรณ. บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
ศุภชัย สมเจริญ. การจัดตั้งองค์กรศาลปกครองภายใต้บริบททางการเมืองและการบริหารของไทย. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
สมพร เกิดทรัพย์. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายคดีในศาลปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
สันทนา แก้วตา. อำนาจหน้าที่และภารกิจของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
สายรุ้ง มารมย์. การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
สิทธิศักดิ์ สถิตย์. ปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองของผู้มีวิชาชีพทนายความ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
สุชาติ ขวัญเกื้อ. ปรัชญา รากฐานความคิด และพัฒนาการของการกำเนิดศาลปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เสริมดรุณี ตันติเวสส. คดีที่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยก่อนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่นกับปัญหาเขตอำนาจศาลระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.