รัฐธรรมนูญไทย / องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / ศาลปกครอง / บทความ
  120 ปี “เคาน์ซิลออฟสเตด”: จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (.. 2417 - .. 2537). วารสารกฎหมายปกครอง   เล่ม 13 ตอน 1 (2537).  
  การเตรียมการรองรับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. วารสารนิติศาสตร์   ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2539).  
  การพัฒนาคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ไปสู่การจัดตั้งศาลปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 3.
  คณะกรรมการกฤษฎีกา. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 3.
  จากเคาน์ซิลออฟเสตดมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 3.
  แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายรัฐบาล. วารสารกฎหมายปกครอง   เล่ม 13 ตอน 1 (2537).  
  ประวัติการจัดตั้งสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 3.
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 3.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. อำนาจฟ้องคดีปกครอง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2530).
กฤษดา ดิเรกศิลป์. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลปกครองและการกระทำของรัฐบาล ศึกษากรณีแถลงการณ์ร่วม ไทย - กัมพูชา และความตกลง หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น. บทบัณฑิตย์ ปีที่ 66 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2553).
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์.   เขตอำนาจศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550. วารสารวิชาการศาลปกครอง   ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2551) หน้า 47 - 65.  
กิตติดนัย ธรมธัช. ประสบการณ์ของศาลปกครองไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2547) หน้า 78 - 88.
แก้วสรร อติโพธิ . ปัญหาการนำเอาวิธีการทางศาลมาใช้ในคดีปกครอง.   วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2524).
คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย: แนวความคิดความพยายามในอดีตที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินการในปัจจุบัน. วารสารกฎหมายปกครอง   เล่ม 14 ตอน 1 (เมษายน 2538).  
คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ข้อควรรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล. วารสารกฎหมายปกครอง   เล่ม 14 ตอน 1 (เมษายน 2538).  
คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. แนวทางการจัดตั้งศาลปกครอง: นโยบายรัฐบาลความเห็นของคณะกรรมาธิการฯของสภาฯและข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา. วารสารกฎหมายปกครอง   เล่ม 14 ตอน 1 (เมษายน 2538).  
คิดงาม คงตระกูล. วิธีพิจารณาคดีปกครอง: อำนาจของตุลาการในระบบไต่สวน. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2547).
จตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2548) หน้า 37-63.
จุฑามาส แก้วจุลกาญจน์.   การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานศาลและการพัฒนาบุคลากรในศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง   ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545) หน้า 65 - 83.  
 ชนินทร์ ติชาวัน. อำนาจศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรเป็นเช่นไร. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550,หน้า 363 - 372.
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2524).
ชาญชัย แสวงศักดิ์.  การบริหารงานศาลปกครองและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545) หน้า 75 - 81.
ชำนาญ จันทร์เรือง.   วิพากษ์คำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวฯ กรณีระงับ 76 โครงการที่มาบตาพุด. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 173 - 182.
ฐิตตะวัน เฟื่องฟู. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมศาลปกครองกรณีการฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 365 - 371.
ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์. ปัญหาการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 7 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 235 - 254.  
ดนัย ศรีโมรา. คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของประเทศตุรกี. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) หน้า 29 - 49.
นพดล เฮงเจริญ. บรรทัดฐานใหม่ทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 2 พฤษภาคม 2548.
นรินทร์ อิธิสาร.   ข้อสังเกตต่อบทความเรื่อง “ปัญหาการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542”. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 263 - 270.
นรินทร์ อิธิสาร.   ข้อสังเกตต่อบทความเรื่อง “ปัญหาการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542 เพิ่มเติม”. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 383 - 397.
นิธินันท์ สุขวงศ์.   การเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ในคดีปกครอง กรณีค่าทดแทนในการเวนคืน. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 183 - 205.
นิธินันท์ สุขวงศ์. ปัญหาการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ..2542. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 255 - 262.
นิธินันท์ สุขวงศ์. ปัญหาการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542 เพิ่มเติม. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 271 - 289.  
บรรเจิด สิงคะเนติ. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาลปกครองกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 16 เมษายน 2544.
บรรเจิด สิงคะเนติ. บทวิเคราะห์คำสั่งศาลปกครองสูงสุดกรณีการฟ้องโต้แย้งหนังสือของกระทรวงการคลัง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 118/2544). วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2546) หน้า 831 - 845.
บรรเจิด สิงคะเนติ. วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลปกครอง เรื่อง ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตัดสายเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (คำสั่งที่ 645/2545). www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 15 กรกฎาคม 2545.
บรรเจิด สิงคะเนติ. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครองกรณียกฟ้อง 3 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (253-2545). www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 6 พฤษภาคม 2545.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ระบบการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 13 ตอน 2 (สิงหาคม 2537).
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ศาลปกครอง กฎหมายปกครอง และตัวอย่าง “สัญญาทางด่วน”. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 13 ตอน 2 (สิงหาคม 2537).
บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์. คดีปกครอง. วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ.2548.
บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.   การฟ้องคดีปกครองของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล: ความจำเป็นในการพิจารณาเรื่อง “ความสามารถ” และ “คุณสมบัติ” ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ปะปนกัน. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 45 - 56.
บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.   ประเภทคดีปกครองและผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองแต่ละประเภท. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 1 - 44.
บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.   อายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 159 - 180.
บุบผา อัครพิมาน.   บทวิเคราะห์แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2545) หน้า 90 - 114.
ประสาท พงศ์สุวรรณ และสุรีย์ เผ่าสุขถาวร. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2545).
ประสาท พงษ์สุวรรณ์.   การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 451 - 496.
ประสาท พงษ์สุวรรณ.   กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 235 - 305.
พ.ต.นิติน ออรุ่งโรจน์.     ปัญหาการไม่ให้อำนาจศาลปกครองตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2546) หน้า 19 - 104.
พนม เอี่ยมประยูร. การจัดตั้งศาลปกครองไทย: จะเดินหน้าหรือหยุดอยู่กับที่. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.พนม เอี่ยมประยูร, และวารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 13 ตอน 2 (สิงหาคม 2537). 
พรชัย รัศมีแพทย์. ศาลปกครองกับทนายความหรือผู้ว่าคดีปกครอง. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2542) หน้า 6 - 11.
พรวิลัย เดชอมรชัย. การบังคับคดีปกครอง กรณีการออกคำสั่งศาลปกครองให้ชำระเงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน. วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 53 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2555).
ไพจิตร ปุญญพันธุ์.   คำสั่งจำหน่ายคดีกับการวินิจฉัยของศาลปกครองกลางที่ผิดพลาด คดีหมายเลขแดงที่ 1251, 1252/2545 (คดีนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น กับพวกเป็นผู้ฟ้องคดี). วารสารนิติศาสตร์   ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2544).  
ไพจิตร ปุญญพันธุ์.   คำสั่งจำหน่ายคดีและการวินิจฉัยของตุลาการศาลปกครองกลางเป็นการกระทำละเมิดได้อย่างไร. วารสารนิติศาสตร์   ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน 2545.  
โภคิน พลกุล. Execution in adimnistratines cases. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2547) หน้า 11 - 183.  
โภคิน พลกุล. การบังคับคดีปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2547) หน้า 13 - 96.
โภคิน พลกุล. ท่านปรีดีกับศาลปกครอง. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net 2545.  
โภคิน พลกุล.   ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด. วารสารวิชาการศาลปกครอง   ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2546).  
รังสิกร อุปพงศ์.   คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน:ข้อสังเกตบางประการในการฟ้องคดี. วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2548.
ฤทัย หงส์ศิริ. การฟ้องคดีละเมิดต่อศาลปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2546) หน้า 68 - 94.
ฤทัย หงส์สิริ. บทวิเคราะห์คดีและคำวินิจฉัยที่สำคัญ. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2548) หน้า 103 - 116.
ฤทัย หงส์สิริ. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2544).
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ความหมายและความสำคัญของศาลปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 14 ตอน 1 (เมษายน 2538).
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ศาลปกครองกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 13 ตอน 2 (สิงหาคม 2537).
วิชัย วิวิตเสวี. ผู้พิพากษากฎหมายปกครอง. วารสารกฎหมาย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2526).
วิชา มหาคุณ. ตั้งศาลปกครอง สำรวจข้อมูลให้ถ่องแท้. วารสารกฎหมาย ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม 2538).
วุฒิชัย แสงสำราญ. การบังคับคดีปกครองของประเทศไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2546) หน้า 172 - 205.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในคณะกรรมการกฤษฎีกา. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 13 ตอน 2 (สิงหาคม 2537).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. เลิกเข้าใจผิดศาลปกครองเสียที. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 13 ตอน 2 (สิงหาคม 2537).
สมชัย วัฒนการุณ. เขตอำนาจศาลปกครอง: พิจารณาในเชิงปฏิเสธ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2546).
สวัสดิ์ ศรลัมภ์. การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2524).
สัจจา เขม้นงาน.   คำพิพากษาศาลปกครองของประเทศไทย บทวิเคราะห์คดีฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยราชการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2547) หน้า 235 - 251.
สัจจา เขม้นงาน. แนวบรรทัดฐานในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจศาลปกครองที่สำคัญ. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2547) หน้า 247 - 259.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ข้อควรรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล. วารสารกฎหมาย ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม 2538).
สุรพล นิติไกรพจน์. ทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจกับการห้ามศาลพิจารณาคดีที่ฝ่ายปกครองเป็นจำเลย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 13 ตอน 2 (สิงหาคม 2537).
สุรีย์ เผ่าสุขถาวร.  หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2545) หน้า 95 - 143.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส แก้วจุลกาญจน์. ศาลปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ฉบับพิเศษ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2546) ครบรอบ 150 ปี วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล. การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2548) หน้า 63 - 85.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล. คดีปกครองเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2547) หน้า 232 - 233.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.   หลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - สิงหาคม 2548) หน้า 64 - 82.
อนุพร อรุณรัตน์. การนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) มาใช้ในคดีปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) หน้า 43 - 84. 
อมร จันทรสมบูรณ์. เราควรจะมีศาลปกครองหรือยัง. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 9 ตอน 1 (เมษายน 2533).
อมร จันทรสมบูรณ์. เราควรจะมีศาลปกครองหรือยัง. วารสารนิติศาสตร์ เล่ม 2 ตอน 4 (มีนาคม 2514).
อมร จันทรสมบูรณ์. ศาลปกครอง บทความและวิเคราะห์ข้อขัดแย้งในสภานิติบัญญัติ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 9 ตอน 1 (เมษายน 2533).
อมร จันทรสมบูรณ์. ศาลปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 13 ตอน 2 (สิงหาคม 2537).
อมร จันทรสมบูรณ์. สนทนากับ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่องศาลปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 9 ตอน 1 (เมษายน 2533).
อักขราทร จุฬารัตน. 3 ปี ศาลปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกรามคม - เมษายน 2547) หน้า 1 - 18.
อักขราทร จุฬารัตน. ศาลปกครอง. www.pub-law.net 28 มิถุนายน 2548.
อัครวิทย์ สุมาวงศ์. วิธีพิจารณาคดีปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2544.
อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ. ปัญหาการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2524).