รัฐธรรมนูญไทย / องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / ศาลปกครอง / หนังสือ
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544.
กฤตยชญ์ ศิริเขต. ศาลปกครอง: คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542. กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยาพัฒน์ จำกัด, 2543.
กมลชัย  รัตนสกาววงศ์.  รายงานการวิจัย เรื่อง การบังคับคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ..2542.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. การจัดตั้งศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ม.ป.ป.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ศาลปกครอง: บทความ และวิเคราะห์ข้อขัดแย้งที่อภิปรายในสภานิติบัญญัติ. ม.ป.ท.: อักษรเจริญทัศน์, 2517.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กรุงเทพฯ: วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 6), 2550.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ศาลปกครองกับการปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ, 2543.  
ชาญชัย แสวงศักดิ์. สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2544.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. หลักการตีความกฎหมายกับกรณีศึกษา: ปัญหาการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรก และปัญหาลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา กรณี เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2545.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ศาลปกครองกับการดำเนินการของตำรวจ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ศาลปกครองกับครู อาจารย์และผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม), 2555.
ชูชัย งามวสุลักษณ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
ถาวร เกียรติทับทิว. ศาลปกครอง คดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2543.  
ธงทอง จันทรางศุ และคนอื่นๆ.  รายงานการวิจัย เรื่องจรรณยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.
ธีรเดช นรัตถรักษา. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศาลปกครอง: ฉบับประชาชนและข้าราชการทั่วไป. กรุงเทพฯ: บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด, 2544.
ธีรเดช นรัตถรักษา. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2552.
ฤทัย หงส์สิริ. ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พิมพ์ครั้งที่ 3), 2554.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ และคณะ. รายงานวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
บรรเจิด  สิงคะเนติ.  รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง.   กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2547.
ประเวศ  อรรถศุภผล.  ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง.   กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เผด็จ โชคเรืองสกุล. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2553.
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. คดีปกครองใกล้ตัว เล่ม1. กรุงเทพฯ: วิญญูชน , 2546.
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. คดีปกครองใกล้ตัว เล่ม2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน , 2546.
โภคิน พลกุล. สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2544.
โภคิน พลกุล. ท่านปรีดีกับศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2547.  
ฤทัย หงส์สิริ. ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2546.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544.
วรรณชัย บุญบำรง. ศาลยุติธรรม. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ศาลปกครองไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และประมวลเอกสารเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
ศาลปกครอง. 9 ปี ศาลปกครอง...แห่งความเชื่อมั่น. กรุงเทพฯ : ศาลปกครอง, 2553.
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง. จากเคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดินสู่ศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง 2553.
สถาบันพระปกเกล้า.  รายงานการวิจัย เรื่องคดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รายงานการวิจัย เรื่อง ความเกี่ยวพันและการแบ่งอำนาจ และเขตอำนาจระหว่างศาลปกครองกับศาลอื่น  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รายงานการวิจัย เรื่อง  คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รายงานการวิจัย เรื่อง  คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   รายงานการวิจัย เรื่อง มาตรการชั่วคราวก่อนการพิพากษา   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร.    สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. 
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบและวิธีการในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รายงานการวิจัย เรื่อง อำนาจหน้าที่และการประสานงานระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ทนายความ ฯลฯ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญากับทางราชการ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัยของทางราชการ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการวิจัย เรื่อง มาตรการชั่วคราวก่อนพิพากษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รายงานการวิจัย เรื่อง ความเกี่ยวพันและการแบ่งอำนาจและเขตอำนาจระหว่างศาลปกครองหรือศาลปกครองกับศาลอื่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รายงานการวิจัย เรื่อง การดำเนินคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและผังเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัยของข้าราชการ.   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2545.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. ศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.  3 ปี ศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น “หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับของรัฐบาลหรือไม่”: กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.  รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.  สรุปย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.. 2544-.. 2545. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: บริษัทบพิธการพิมพ์, 2547.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 120 ปีเคาน์ซิลออฟสเตด: จากสถาบันที่ปรึกษาข้าราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ..2417 - .. 2537. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2537.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ม.ป.ป.
สำนักงานศาลปกครอง. ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2548.
สำนักงานศาลปกครอง. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) .. 2551) ระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2543 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 5) .. 2548). กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2552.
สำนักงานศาลปกครอง. รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2545.
สำนักงานศาลปกครอง. รวมเหตุผลและความเป็นมาเป็นรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. .... กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2548.
สำนักงานศาลปกครอง. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ : รวมรายงานผลการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน พ.. 2550 ณ สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2550.
สำนักงานศาลปกครอง. หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2551.
สำนักงานศาลปกครอง. 3 ปี ศาลปกครอง 9มีนาคม 2547. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
สำนักงานศาลปกครอง.  รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1: กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548.
สำนักงานศาลปกครอง.  รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2: กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548.
สำนักงานศาลปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3: กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548.
สำนักงานศาลปกครอง. ที่นี่ สถานีคดีปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 7), 2554.
สำนักงานศาลปกครอง. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2552) ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ศาลปกครอง 9 มีนาคม 2553. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553-2554.
สำนักงานศาลปกครอง. รวมคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ 10 ปี ศาลปกครอง "หลักประกันความเป็นธรรมในสังคม". กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2554.
สำนักงานศาลปกครอง. รวมคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ 10 ปี ศาลปกครอง "หลักประกันความเป็นธรรมในสังคม". กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2554.
สำนักงานศาลปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ (สำนักงานศาลปกครอง). กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2555.
สำนักงานศาลปกครอง. หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2552.
สำนักงานศาลปกครอง. หลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2553.
สำนักงานศาลปกครอง. หลักประกันสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง = Guarantee of the right to access to the administrative jurisdiction. กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2554.
สำนักงานศาลปกครอง. ศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2554.
สำนักงานศาลปกครอง. ศาลปกครองไทยกับคดีสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2553.
สำนักงานศาลปกครอง. สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูลสุด เพื่อเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ. 2551.  กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553.
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. ทันข่าวสาร สวว. เก็บสาระมารวมเล่ม เล่ม 1. ทันข่าวสาร สวว. เก็บสาระมารวมเล่ม เล่ม 1. 2553.
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. ทันข่าวสาร สวว. เก็บสาระมารวมเล่ม เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2554.
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) : พลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2555.
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2552.
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2554.
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 3. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2553.
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. สรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2554.
สุชาติ เวโรจน์. เล่าเรื่องศาลปกครองไทย. กรุงเทพฯ: สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2550.
สุชาติ เวโรจน์. กฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.   รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น: ศึกษาจากคดีปกครองในศาลปกครอง. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.  คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
อมร จันทรสมบูรณ์. “แนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา” ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนประเสริฐศุภมาตรา. ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
อมร จันทรสมบูรณ์ และสมคิด เลิศไพฑูรย์. ศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540.
อัครวิทย์ สุมาวงศ์.   คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง: พร้อมทั้งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2543 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม).  กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
อำพน เจริญชีวินทร์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544.
อำพน เจริญชีวินทร์. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544.
อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ. ตอบ 20 คำถามเกี่ยวกับศาลปกครอง เรียนรู้ศาลปกครองอย่างคนธรรมดา. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.