รัฐธรรมนูญไทย / องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / ศาลยุติธรรม / วิทยานิพนธ์
ไชยยงค์ คงจันทร์. ศาลยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้เสียหายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. 
นิพนธ์ ใจสำราญ. บทบาทของศาลยุติธรรมไทยในการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง: ข้อจำกัดและความเป็นไปได้. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. 
ภีม ธงสันติ. การตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.