รัฐธรรมนูญไทย / องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / ศาลยุติธรรม / หนังสือ
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 - 2556. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาวิชากฎหมายสู่สากล ระบบกฎหมายสากล = Global legal system. กรุงเทพฯ : กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
ชุมพล จันทราทิพย์. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ศึกษาเปรียบเทียบภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 : รายงานการวิจัย กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2551.
ทวี ประจวบลาภ. การปฏิรูปศาลยุติธรรมของไทยยุคปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2542.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. การปรับปรุงศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตสภา, 2553
ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์. บทบาทของศาลยุติธรรมกับการดำเนินคดีทางการเมือง = The role of the Court of Justice and the procedure of the political case. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2552.
ไพโรจน์ วายุภาพ. คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
ไพโรจน์ วายุภาพ. คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม), 2555.
วิชัย ตันติกุลานันท์. คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2551.
วิชา มหาคุณ. ศาลยุติธรรมและการพิพากษาคดี. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2536.
สำนักงานศาลยุติธรรม. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม, 2545.
ศาลฎีกา. รวมบทความที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมและการพัฒนาประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: ศาลฎีกา, 2537.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม : รายงายผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553.
สมหมาย จันทร์เรือง. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม = Judicial system and law for the organization of courts of justice. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2553.
สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม), 2555.
สมหมาย จันทร์เรือง. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
สำนักงานศาลยุติธรรม. 128 ปี วันศาลยุติธรรม 21 เมษายน 2553. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553.
สำนักประธานศาลฎีกา. นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม และภารกิจที่สำคัญของประธานศาลฎีกา ปีงบประมาณ พ.. 2544 - 2550. กรุงเทพฯ: สำนักประธานศาลฎีกา, 2550.  
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนิน คดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.. 2543 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.. 2547 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงของพนักงานไต่สวน พ.. 2550 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการกล่าวหาบุคคลตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2542 .. 2551. กรุงเทพฯ: Misterkopy, 2552.
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. กรุงเทพฯ: แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา, 2552.
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา. ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. กรุงเทพฯ: แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา, 2546.