รัฐธรรมนูญไทย / องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / อื่นๆ / หนังสือ
รวมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2553.
กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์. คณะกรรมการการเลือกตั้ง: ประสบการณ์ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานกฎหมาย 3 สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.
ชลัช จงสืบพันธ์ และคณะ. บทสรุปผู้บริหารรายงานวิจัย เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
ชลัท จงสืบพันธ์. รายงานการวิจัยเรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
ชลัช จงสืบพันธ์ และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องสถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
เชาวนะ ไตรมาศ. การบูรณาการมาตรการกฎหมายธรรมาภิบาลและคุณธรรมกับพันธกิจการบริหารจัดการปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นองค์รวมของ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2553.
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ และคณะ. บทสรุปผู้บริหารรายงานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง . นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.   รายงานการวิจัย เรื่องการประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ: ศาลปกครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
บรรเจิด สิงคะเนติ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.). นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
ประณต นันทิยะกุล. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา. กรุงเทพฯ: แว่นแก้ว, 2548.
ประพันธ์ นัยโกวิท. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : คณะกรรมการการเลือกตั้ง. นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
ปัญญา อุดชาชน. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550.
ปัญญา อุดชาชน. รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
ปิยบุตร แสงกนกกุล. พระราชอำนาจองคมนตรีและผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: Openbooks, 2550
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคนอื่นๆ. รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่องบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม่ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
พนา ทองมีอาคม และคณะ. บทสรุปผู้บริหารรายงานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
พรรณราย ขันธกิจ. บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
ฤทัย หงส์สิริ. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
วิชา มหาคุณ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.). นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546.
สมคิด เลิศไทฑูรย์. การตรวจเงินแผ่นดิน. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. 10 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2553
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี. กรุงเทพฯ: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2547.
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.   รายงานการวิจัย เรื่องการประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554). นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 2554.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2552.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เล่ม 1 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553.
สุวัฒน์ ทองธนากุล. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545.
เสรี  สุวรรณภานนท์.  คู่มือใบเหลืองใบแดง.    ม.ป.ท. : สามเจริญพาณิชย์, 2548.