กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / ทฤษฎี / บทความ
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกลุ่มประเทศ Common Law. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 15 (ธันวาคม 2528).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. กฎหมายปกครองตามทัศนะของอังกฤษ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 2 ตอน 3 (ธันวาคม 2526).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. กฎหมายปกครองตามทัศนะของอังกฤษ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 3 ตอน 1 (เมษายน 2527).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. กฎหมายปกครองตามทัศนะของอังกฤษ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 3 ตอน 2 (สิงหาคม 2527).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. กฎหมายปกครองตามทัศนะของอังกฤษ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 3 ตอน 3 (ธันวาคม 2527).
อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ. กฎหมายปกครองอังกฤษ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-สิงหาคม 2520) .