กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / ทฤษฎี / หนังสือ
เจ เอฟ ฮัท เจสสัน. กฎหมายการปกครองเมืองขึ้นของต่างประเทศ : คำสอนชั้นปริญญาโท พุทธศักราช 2480. พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2480 .
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ระบบการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2537 .
พระพนิธานุกร. กฎหมายการปกครองเมืองขึ้นของต่างประเทศ : คำสอนชั้นปริญญาโททางฑูต. พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2478 .
สนิท วิไลจิตต์. "ข้อที่น่าสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่กำลังพัฒนา"ในบทความสำคัญบางเรื่องของกรมการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2509 .
สวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ และ ปรีชา ส่งสัมพันธ์. การปกครองและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์, 2519 .
อมร รักษาสัตย์. "การต่อสู้เพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่นและกฎบัตรยุโรป" ในประชาธิปไตยหลายรส. ม.ป.ท. ม.ป.ป.