กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / สัญญาทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง / บทความ
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. นิติกรรมทางปกครองในกฎหมายอังกฤษ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 4 ตอน 3 (ธันวาคม 2528).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. สัญญาทางปกครองในกฎหมายอังกฤษ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 6 ตอน 1 (เมษายน 2530).