กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / บริการสาธารณะ / บทความ
วิชัย วิวิตเสวี. พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 : ข้อพิจารณาจากประสบการณ์และหลักกฎหมายปกครองอเมริกัน. วารสารกฎหมาย ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม 2538).