กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / ดุลพินิจ / บทความ
หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล. การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองในประเทศออสเตรเลีย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2533) .