กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / การควบคุมฝ่ายปกครอง / วิทยานิพนธ์
ธีระเดช ยุวชิต. การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลเฉพาะกิจตาม พระราชบัญญัติในประเทศอังกฤษ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524